Termeni și condiții

Condiții generale

1. DEFINIȚII:

Contract: Contractul de Linie de Credit încheiat între Părți, care constă din Condițiile Speciale și Condițiile Generale, precum și toate actele adiționale și anexele la acesta. Condițiile Speciale sunt generate în baza Cererii Împrumutatului și sub rezerva evaluării bonității (solvabilității) Împrumutatului, efectuată de Creditor;

Condiții Generale: prevederile obligatorii care reglementează obligațiile Părților stabilite în Contract;

Creditor: Mindi IFN S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12362/2016, și înregistrată în Registrul General al Instituțiilor Bancare Nefinanciare sub nr. RS-PJR-41-110095/16.02.2018.

Împrumutat: o persoană fizică care a depus Cereri și/sau a încheiat Contractul;

Partea sau Părțile: Împrumutatul și / sau Creditorul, menționați individual sau colectiv în Contract;

Limita Liniei de Credit: Valoarea maximă aprobată de Creditor, până la care Împrumutatul poate depune Cereri pentru utilizarea Creditelor în baza Contractului;

Limita Potențială a Liniei de Credit: Limita valorii Creditului estimată de Creditor, până la care Limita Liniei de Credit poate fi majorată, pe baza Cererilor și la discreția Creditorului;

Cerere: Cererea de solicitare a unui Credit până la Limita Liniei de Credit, transmisă de Împrumutat Creditorului în conformitate cu prezentul Contract;

Credit: Mijloacele financiare puse de Creditor la dispoziția Împrumutatului în conformitate cu prezentul Contract;

Valoarea Creditului: Valoarea mijloacelor financiare definite în Condițiile Speciale, care sunt puse de Creditor la dispoziția Împrumutatului în conformitate cu acest Contract;

Valoarea Creditului Acordat: Valoarea totală a Creditului/Creditelor acordate efectiv de Creditor Împrumutatului în baza Contractului și în valoarea prevăzută în Condițiile Speciale, fie la încheierea Contractului, fie ulterior, în baza Cererii/Cererilor Împrumutatului și în Limita Liniei de Credit;

Rata anuală a dobânzii: indică procentul aplicat Valorii Creditului care trebuie să fie achitat pentru acordarea Creditului, considerând un an de 365/ 366 zile, conform prevederilor din Condițiile Speciale;

Remunerații contractuale: Remunerațiile plătibile de Împrumutat Creditorului în legătură cu acordarea și menținerea unui Credit (monitorizare, înregistrare, operațiuni financiare, etc.), serviciul datoriei și alte servicii suplimentare, inclusiv Dobânda Creditului, dobânzi penalizatoare, comisioane și costuri și alte plăți în conformitate cu acest Contract;

Plăți contractuale: toate plățile care vor fi efectuate de către Împrumutat în favoarea Creditorului în conformitate cu acest Contract, inclusiv rambursările integrale sau parțiale ale Creditului și plățile integrale sau parțiale ale Remunerațiilor contractuale;

Dobânda Anuală Efectivă: costul total al Limitei Liniei de Credit calculat la momentul încheierii Contractului și exprimat ca procentaj anual (DAE) din valoarea totală a Creditului/Creditelor acordate în conformitate cu Contractul, care este definită și calculată în conformitate cu Legea, pentru Creditul/Creditele acordate în conformitate cu acest Contract, și care este prevăzută în Condițiile Speciale luând în calcul următoarele premise: Împrumutatul își va respecta obligațiile contractuale și întreaga valoare a Limitei Liniei de Credit a fost trasă imediat;

Termen de plată: Perioada de timp calculată de la data la care Creditul a fost acordat Împrumutatului până la Data rambursării integrale a Valorii Creditului și a tuturor Remunerațiilor contractuale, și până la expirarea (ultima zi) a perioadei de Reeșalonare, în caz de Reeșalonare conform Clauzelor 3.9-3.12;

Data rambursării integrale: data prevăzută în Condițiile Speciale până la care Împrumutatul trebuie să ramburseze integral Valoarea Creditului Acordat și toate Remunerațiile contractuale;

Valoarea totală plătibilă: costul total al Limitei Liniei de Credit calculat la încheierea Contractului ca valoarea totală a Ratei Anuale a dobânzii plătibile în baza Contractului și valoarea totală a comisioanelor pe care Împrumutatul trebuie să le plătească în conformitate cu acest Contract, conform prevederilor din Condițiile Speciale. Valoarea totală plătibilă exclude dobânda penalizatoare, Comisionul de rambursare anticipată și plata în avans a dobânzii la Reeșalonare, precum și toate comisioanele plătibile, inclusiv cele plătibile băncii în cazul transferului Valorii Creditului în contul Creditorului, deoarece aceste comisioane depind de acțiunile Împrumutatului și nu sunt cunoscute de Creditor la data Contractului;

Reeșalonare: posibilitatea Împrumutatului, cu acordul Creditorului, de a prelungi data rambursării cu perioade succesive de cel mult treizeci (30) de zile, în vederea extinderii Datei rambursării integrale, până la o perioadă cumulată totală de 365 de zile de la data acordării Valorii Creditului inițial, conform prevederilor Contractului;

Contul Creditorului: orice cont bancar al Creditorului prevăzut în Condițiile Speciale, în care Împrumutatul poate transfera sumele aferente rambursărilor Creditului/Creditelor și Remunerațiile contractuale;

Contul Împrumutatului: orice cont bancar curent al Împrumutatului prevăzut în Contract, sau comunicat de Împrumutat, precum și orice cont bancar curent folosit de Împrumutat pentru a transfera plăți către contul Creditorului în baza acestui Contract;

Adresa de e-mail a Împrumutatului: adresa de e-mail a Împrumutatului menționată în Contract, sau orice altă adresă de e-mail notificată ulterior Creditorului în conformitate cu prezentul Contract, al cărui unic utilizator este Împrumutatul;

Număr/numere de telefon: orice numerele de telefon prevăzute în Contract, în Profil și / sau Sucursală, sau orice alt număr de telefon notificat ulterior Creditorului în conformitate cu acest Contract, al căror unic utilizator este Împrumutatul;

Portal: website-ul deținut de Creditor (în prezent deținând numele de domeniu www.mindi.ro) în care Împrumutatul este identificat prin profilul său personal și care asigură comunicațiile și schimbul bidirecțional de informații între Părți cu privire la acest Contract;

Profil: interfața personală creată pe Portal de către Împrumutat, prin care acesta din urmă poate accesa informații legate de Contract și de ofertele de produse și servicii puse la dispoziție de Creditor. Profilul poate fi accesat de Împrumutat prin introducerea adresei de e-mail și a parolei respective;

Sucursală: orice sediu permanent sau locație în care Creditorul sau partenerii autorizați ai Creditorului (dacă este cazul) derulează activități de creditare. Lista Sucursalelor este disponibilă la Sucursale sau pe Portal;

Lege: Actele normative aplicabile în România.

2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI, INCLUSIV PRIN MIJLOACE LA DISTANȚĂ

Stabilirea relației contractuale între Părți va fi asigurată în următoarea manieră:

2.1   În cazul în care Contractul a fost încheiat sau modificat în Sucursală, acesta va intra în vigoare atunci când este semnat de ambele Părți, și odată ce datele privind cardul de plată al Împrumutatului au fost verificate și validate conform Clauzei 2.3;

2.2   În cazul în care Contractul a fost încheiat prin mijloace la distanță, trebuie să se respecte procedura de mai jos:

2.2.1   pe Portal, Împrumutatul va completa Cererea introducând Valoarea Creditului și Termenul de Plată, și va furniza (încărca) alte date și documente solicitate. De asemenea, în cazul plăților electronice, se va deschide link-ul către prestatorul respectiv de servicii (NETOPIA S.R.L.), în care Împrumutatul trebuie să introducă datele cardului de plată. La completarea Cererii mai sus menționate:

2.2.1.1   Împrumutatul introduce parola pentru a crea un Profil pe Portal;

2.2.1.2  oferta Creditorului pentru Imprumutat (denumită în cele ce urmează, Oferta) este prezentata in baza informațiilor furnizate in Cerere. Dacă, în cadrul procesului de cerere, Împrumutatul a modificat informațiile introduse în Cerere (spre exemplu Valoarea Creditului solicitat), se va realiza o nouă Ofertă, cu condițiile nou introduse de Împrumutat. În baza cererii Împrumutatului, Creditorul va furniza Împrumutatului Oferta pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil. Împrumutatul are dreptul să analizeze Oferta pentru o perioadă de 15 zile de la emiterea acesteia, sau poate cere o reducere a acestei perioade. Dacă Împrumutatul decide să folosească termenul de 15 zile pentru a evalua Oferta, acesta va transmite o notificare scrisă prin e-mail Creditorului, iar Creditorul are obligația de a menține Oferta până la expirarea perioadei respective. Împrumutatul are dreptul de a reveni în orice moment în decursul perioadei de 15 zile accesându-și profilul în Portal pentru a accepta Oferta și va urma procedura de mai jos;

2.2.1.3   bifând butonul „Accept”, Împrumutatul confirmă Creditorului acordul pentru ca acesta (i) să folosească datele personale ale Împrumutatului pentru identificarea Împrumutatului, pentru evaluarea bonității (solvabilității) Împrumutatului și pentru implementarea Contractului în conformitate cu Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal; (ii) să folosească Portalul conform Termenilor și Condițiilor de utilizare a Portalului; (iii) să reducă dreptul Împrumutatului de a folosi perioada de 15 zile pentru analiza Ofertei, în cazul în care Împrumutatul nu a beneficiat de această perioadă conform Clauzei 2.2.1.2 de mai sus; (iv) să stabilească relația contractuală cu Creditorul conform prevederilor Contractului și (v) să genereze Contractul;

2.2.1.4  codul de verificare (denumit în cele ce urmează Codul de Verificare) care va fi transmis de către Creditor Împrumutatului la Numărul de telefon al Împrumutatului.Introducand Codul de Verificare, Imprumutatul accepta Oferta si confirma concluziile contractuale;

2.2.1.5   după identificarea reușită în baza datelor și informațiilor furnizate de Împrumutat, Creditorul va evalua bonitatea (solvabilitatea) Împrumutatului prin intermediul unor prestatori de servicii interni sau externi autorizați. În urma verificării bonității, Împrumutatul va fi înștiințat cu privire la încheierea Contractului prin mesaj electronic transmis la adresa de e-mail a Împrumutatului împreună cu Contractul.

2.2.2   Momentul în care Împrumutatul primește Valoarea Creditului specificată în Condițiile Speciale constituie încheierea Contractului sau convenirea unor noi Condiții Speciale, în cazul Cererilor ulterioare (repetate) în temeiul Contractului între Părți, prin mijloace la distanță.

2.3   Pentru a valida datele cardului de plată al Împrumutatului, Împrumutatul autorizează Creditorul să efectueze încasarea unei sume de 0,10 RON de pe cardul de plată al Împrumutatului, sumă ce va fi rambursată de Creditor Împrumutatului după finalizarea procesului de validare, dar cel târziu în următoarele șapte zile lucrătoare.

2.4   Contractul încheiat la distanță va avea aceeași valoare juridică ca un contract semnat pe suport de hârtie sau sub semnătură electronică autorizată.

2.5   Prin depunerea cererii, Împrumutatul confirmă următoarele:

2.5.1   datele personale și informațiile specificate de Împrumutat pe Cerere, precum și toate documentele depuse, sunt corecte, complete și adevărate, iar acesta cunoaște sancțiunile penale prevăzute în Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații;

2.5.2   Împrumutatul are capacitatea juridică deplină de a acționa și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice și/sau psihotrope;

2.5.3   toate informațiile pre-contractuale contractului conform Informațiilor Standard la Nivel European privind Creditul pentru Consumatori și condițiile esențiale ale Contractului cu privire la acordarea și rambursarea Creditului, a tuturor Remunerațiilor contractuale plătibile de Împrumutat Creditorului (Dobânda, Dobânda penalizatoare, Comisioanele și costurile, și Valoarea Totală Plătibilă), dreptul Împrumutatului de a se retrage din (Clauza 6.1) sau de a înceta (Clauzele 6.5 și 6.8) Contractul au fost puse la dispoziția Împrumutatului în Sucursală sau pe Portal prin intermediul Informațiilor Standard la Nivel European privind Creditul pentru Consumatori, Condițiile Generale și Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, iar Împrumutatul a confirmat și este de acord cu prevederile fiecărei condiții din Contract și cunoaște pe deplin obligațiile care decurg din Contract;

2.5.4   Creditul/Creditele solicitat/solicitate de Împrumutat și acordat/acordate de Creditor vor fi folosite pentru nevoi personale și în conformitatea cu Legea.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI ACORDAREA CREDITULUI. REEȘALONARE. DURATĂ

3.1.   Prin încheierea prezentului Contract, Creditorul se obligă să pună la dispoziția Împrumutatului Creditul/Creditele până la valoarea maximă a Limitei Liniei de Credit, pe baza Cererii/Cererilor acestuia din urmă și în cazul aprobării lor, iar Împrumutatul se obligă să ramburseze integral și la timp Creditul/Creditele, împreună cu Remunerațiile contractuale aplicabile în baza acestui Contract până în ultima zi a Termenului de plată. În cazul în care Împrumutatul și-a îndeplinit obligațiile aferente Contractului și a decis să primească un nou Credit, Împrumutatul va transmite Cererea în conformitate cu procedura prevăzută în Clauza 3.4 din Contract și niciun nou contract pentru linie de credit nu se va încheia între Părți pe perioada de valabilitate a acestui Contract.

3.2.   Contractul este încheiat pe o perioadă nedeterminată, însă această perioadă nu va depăși limita impusă de Lege (respectiv 5 (cinci) ani de la data încheierii Contractului).

3.3.   Un Credit va fi pus la dispoziția Împrumutatului la încheierea Contractului și pe baza solicitării Împrumutatului în numerar la Sucursală sau prin transfer în contul Împrumutatului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care Cererea Împrumutatului a fost aprobată de Creditor. Dacă a fost solicitat transferul, Creditul se va considera acordat la data la care Creditorul efectuează transferul bancar în contul Împrumutatului.

3.4.   Împrumutatul poate depune Cererea prin:

3.4.1.   semnarea și prezentarea formularului de Cerere în Sucursală;

3.4.2.   apelând Numărul de telefon și menționând prenumele, numele mijlociu (dacă este cazul) și numele Împrumutatului, numărul Contractului și valoarea Creditului pe care Împrumutatul dorește să o folosească din Limita Liniei de Credit, precum și Data la care Împrumutatul va rambursa integral Valoarea Creditului Acordat și metoda de acordare a Creditului (respectiv numerar / transfer în contul Împrumutatului); sau

3.4.3.   prin intermediul Profilului de pe Portal.

3.5.   Creditorul va decide unilateral cu privire la aprobarea, aprobarea cu modificări sau respingerea Cererii, luând în considerare evaluarea bonității (solvabilității) Împrumutatului și îndeplinirea obligațiilor aferente prezentului Contract.

3.6.   Creditorul va informa Împrumutatul cu privire la aprobarea sau respingerea Cererii în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii Cererii.

3.7.   Creditorul are dreptul dar nu și obligația să respingă Cererea pe motive justificate, prevăzute pentru rezilierea unilaterală a Contractului la Clauza 6.5.

3.8.   Creditorul poate modifica condițiile Cererii transmise de Împrumutat și va informa Împrumutatul în acest sens. Într-un astfel de caz, Împrumutatul, într-un termen de 1 (una) zi lucrătoare, va informa Creditorul dacă acceptă sau nu modificările. Dacă Împrumutatul nu informează Creditorul cu privire la acceptarea / neacceptarea Cererii modificate, Cererea va fi considerată respinsă, iar Împrumutatul poate transmite o nouă Cerere.

3.9.   Împrumutatul va avea dreptul să reeșaloneze Data rambursării integrale, pentru o perioadă de cel mult treizeci (30) de zile. Într-un astfel de caz, Împrumutatul va informa Creditorul cu privire la perioada de Reeșalonare solicitată și va plăti în avans dobânda la rata prevăzută în Condițiile Speciale, calculată pe zi pe întreaga perioadă de Reeșalonare (zile). Împrumutatul poate solicita Reeșalonări succesive, Rata dobânzii în cazul Reeșalonării fiind ulterior percepută pentru fiecare perioadă de Reeșalonare solicitată în condițiile prevăzute în Contract.

3.10.   Pentru exercitarea dreptului de Reeșalonare, Împrumutatul va achita o plată în avans pentru dobânda aferentă menționată în Articolul 3.9 de mai sus cu indicarea numărului Contractului. Creditorul nu va avea obligația să acorde Reeșalonarea decât dacă primește de la Împrumutat toate informațiile solicitate în  Contract. Reeșalonarea va intra în vigoare la data la care dobânda pentru Reeșalonare este primită în contul Creditorului.

3.11.   Plata dobânzii în conformitate cu Clauzele 3.9 și 3.10 va fi considerată drept o reconfirmare din partea Împrumutatului a declarațiilor acordate la încheierea Contractului și a faptului că informațiile și documentele inițiale furnizate Creditorului nu au suferit modificări.

3.12.   Creditorul poate decide unilateral cu privire la aprobarea sau respingerea Reeșalonării în funcție de îndeplinirea obligațiilor de către Împrumutat, și va avea dreptul să respingă Reeșalonarea pe baza motivelor obiective prezentate în Clauza 6.5.

3.13.   Dacă Împrumutatul nu a folosit toată Limita Liniei de Credit până în ultima zi calendaristică a lunii în curs, Creditorul are dreptul de a restabili unilateral partea nefolosită a Limitei Liniei de Credit. Creditorul poate stabili o nouă Limită a Liniei de Credit pentru Împrumutat după aprobarea noii Cereri a Împrumutatului.

4. REMUNERAȚII CONTRACTUALE

4.1.   Dobânda Creditului  

Pentru utilizarea Creditului/Creditelor, Împrumutatul va plăti dobândă fixă prevăzută în Condițiile Speciale si aplicată la Valoarea Creditului. Rata dobânzii este calculată pe zi începând cu data la care Contractul a fost încheiat sau la data la care Cererea respectivă a fost primită de Creditor. Formula utilizată pentru determinarea Ratei dobânzii este:

Valoarea Creditului x Rata Anuală a dobânzii x număr zile

până la Data rambursării integrale

Rata dobânzii = --------------------------------------------------------------------------- x 100

                                     365 sau 366 (în cazul anilor bisecți)

4.2.   Dobândă penalizatoare

4.2.1.   Dacă Împrumutatul nu respectă Termenul de plată, Împrumutatul va plăti Dobânda penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, calculată la rata fixă definită în Condițiile Speciale aplicată la capitalul restant al Creditului, începând cu prima zi după Termenul de plată și până la plata integrală a tuturor Remunerațiilor contractuale plătibile. Dacă împotriva Împrumutatului sunt inițiate proceduri de executare silită, Creditorul nu va percepe Dobândă penalizatoare, în absența prevederilor legale contrare.

4.3.   Împrumutatul va plăti Comisioanele și costurile aferente în legătură cu acest Contract, astfel cum acestea au fost specificate în Condițiile Speciale (în măsura în care au fost specificate):

4.4.   Valoarea dobânzii Creditului, a Dobânzii penalizatoare și/sau a comisioanelor și costurilor nu vor depăși restricțiile impuse de lege, după caz.

4.5.   Taxele suplimentare nu sunt legate de acordarea Creditului și sunt plătite exclusiv la alegerea Împrumutatului pentru solicitarea de servicii suplimentare.

4.6.   Creditorul are dreptul, în mod discreţionar și/sau în scop de marketing:

4.5.1.   Să ofere Împrumutatului primul Credit (a cărui perioadă de valabilitate nu este mai mare de 30 de zile) gratuit, prin aplicarea unei reduceri tuturor Remunerațiilor contractuale în cuantumul specificat în Condițiile Speciale;

4.5.2.   Să nu solicite și/sau să calculeze sau să întrerupă calculul Dobânzii Creditului, Dobânzii penalizatoare sau a comisioanelor și costurilor și / sau să reducă Remunerațiile contractuale

4.5.3.   Să reînnoiască valabilitatea Contractului încetat ca urmare a întârzierii oricărei/oricăror Plăți Contractuale în cazul în care (i) Împrumutatul a efectuat plata tuturor acestor Plăți Contractuale întârziate sau (ii) Împrumutatul a solicitat și i s-a acordat perioada de Reeșalonare sau (iii) s-a încheiat un contract separat între Părți.

5. PLĂȚI CONTRACTUALE ȘI IMPUTAȚIA PLĂȚILOR

5.1.   Împrumutatul va rambursa Plățile contractuale aplicabile în Termenul de plată prin

5.1.1.   plată electronică, prin comunicarea datelor cardului către Creditor, folosind Numărul de telefon sau prin intermediul unui prestator de servicii de plăți electronice (NETOPIA S.R.L.). Împrumutatul autorizează în mod expres și irevocabil Creditorul să debiteze cardul său de plată cu orice sumă, care însă nu poate depăși valoarea Plății/Plăților Contractuale restante și scadente.

5.1.2.   transfer bancar din contul Împrumutatului în contul Creditorului. Rambursarea prin transfer bancar este considerată ca fiind efectuată la momentul creditării contului bancar al Creditorului.

5.1.3.   prin debitare directă, cu debitarea automată a contului Împrumutatului și creditarea contului Creditorului, dar în cazul în care respectivele Plăți contractuale sunt restante, în baza cererii Creditorului adresată băncii Împrumutatului. Împrumutatul autorizează în mod expres și irevocabil Creditorul să transmită cererea de plată pentru debitare directă la banca Împrumutatului, pentru orice sumă, care nu poate depăși valoarea Plății/Plăților contractuale restante și scadente.

5.1.4.   în numerar la Sucursală sau utilizând terminalele de plată automată.

5.2.   Dacă Data rambursării integrale a fost reeșalonată, Împrumutatul, pe perioada Reeșalonării, nu va plăti alte Plăți contractuale, care sunt amânate (suspendate) pentru perioada respectivă și nu sunt calculate pentru perioada de Reeșalonare. Rambursarea Valorii Creditului Acordat în perioada de Reeșalonare nu este considerată întârziată, cu excepția cazului în care Creditul era restant la data la care solicitarea Împrumutatului privind Reeșalonarea Creditului a fost transmisă Creditorului.

5.3.   Împrumutatul are dreptul să ramburseze Creditul parțial sau integral, împreună cu Remunerațiile contractuale, în orice moment anterior Termenului de plată, în conformitate cu acest Contract. Într-un astfel de caz, Împrumutatul are obligația de a plăti Creditorului un comision de rambursare anticipată în valoare de: a) 1% din valoarea Creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre data rambursării anticipate și ultima zi a Termenului de plată este mai mare de un an; b) 0,5% din valoarea Creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre data rambursării anticipate și ultima zi a Termenului de plată este mai mică de un an și va avea dreptul la o reducere proporțională a Remunerațiilor contractuale pentru Termenul de plată rămas. Rambursarea anticipată este aprobată de către Creditor numai în cazul în care Împrumutatul a achitat în totalitate, până la momentul respectiv, orice datorie scadentă (inclusiv principal, dobânzi sau orice Remunerație contractuală) în baza acestui Contract. Împrumutatul va notifica Creditorul în scris prin e-mail înainte de sau cel târziu la data rambursării anticipate.

5.4.   În cazul în care Împrumutatul a plătit în exces Plățile contractuale (inclusiv în cazul unei rambursări anticipate), aceste sume vor fi rambursate la cererea scrisă a Împrumutatului și în maniera solicitată (prin transfer în contul Împrumutatului sau în numerar la Sucursală) transmisă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data efectuării plății respective în exces. O cerere de rambursare transmisă după expirarea termenului de 30 de zile nu va mai fi procesată de către Creditor.

5.5.   Plata Împrumutatului care nu respectă prevederile prezentului Contract nu este considerată efectuată până la momentul identificării sale.

5.6.   Părțile, de comun acord, stabilesc că plățile primite de la Împrumutat vor fi imputate în următoarea ordine de prioritate:

5.6.1.   Dobândă pentru Reeșalonare;

5.6.2.   Dobândă penalizatoare;

5.6.3.   Comisioane și costuri;

5.6.4.   Dobânda Creditului;

5.6.5.   Capitalul Creditului.

5.7.   Împrumutatul garantează personal rambursarea integrală către Creditor a Plăților contractuale în baza prezentului Contract cu toate bunurile sale.

6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI ȘI CONSECINȚE

6.1.   Împrumutatul are dreptul să se retragă din Contract în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii acestuia, fără a invoca motive, în conformitate cu Legea, prin:

6.1.1.   transmiterea unei notificări scrise Creditorului cu menționarea prenumelui, a numelui mijlociu (dacă este cazul), numelui Împrumutatului și a numărului de Contract și

6.1.2.   rambursarea integrală a Plăților contractuale fără întârzieri nejustificate, însă nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data transmiterii notificării susmenționate către Creditor.

Contractul va fi considerat încetat ca urmare a exercitării dreptului de retragere la data la care Împrumutatul a rambursat toate Plățile contractuale.

6.2.   În cazul în care Împrumutatul a comunicat notificarea scrisă privind exercitarea dreptului de retragere, Creditorul va informa fără întârziere Împrumutatul cu privire la primirea notificării de retragere.

6.3.   În cazul nerespectării de către Împrumutat a condițiilor prevăzute în Clauza 6.1, Contractul nu va fi considerat încetat și va rămâne în vigoare cu toate consecințele aferente.

6.4.   Ambele Părți vor avea dreptul să denunțe unilateral Contractul cu o notificare transmisă cu cel puțin două luni în avans față de data avută în vedere pentru încetarea Contractului.

6.5.   Creditorul, din motive justificate, are dreptul (a) să anuleze dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din Limita Liniei de Credit prin refuzarea Cererii; (b) să refuze Reeșalonarea și (c) să înceteze unilateral Contractul. Aceste motive justificate pot fi reprezentate de, fără însă a se limita la următoarele:

6.5.1.   În urma evaluării bonității de către Creditor este identificat un risc semnificativ de incapacitate a Împrumutatului să ramburseze Valoarea Totală a Creditului;

6.5.2.   Împrumutatul a prezentat Creditorului informații false sau documente false, informații incorecte, incomplete, învechite sau care induc în eroare, sau nu a depus informațiile și/sau documentele necesare sau există suspiciuni privind infracţiunea de spălare de bani;

6.5.3.   Împrumutatul a efectuat tranzacții bancare neautorizate / frauduloase;

6.5.4.   Împrumutatul întârzie rambursarea Creditului sau a oricăreia dintre Remunerațiile contractuale pentru mai mult de 7 zile;

6.5.5.   Împrumutatul a încălcat în mod semnificativ orice altă obligație contractuală și această încălcare nu a fost remediată în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea unei notificări scrise de la Creditor în acest sens;

6.5.6.   Împotriva Împrumutatului a fost inițiată o acțiune penală privind o eventuală fraudă a Împrumutatului, falsificarea de documente, delapidare, furt calificat sau furt prin efracție de orice tip de proprietate (inclusiv mijloace financiare) și activități infracționale similare, precum și în cazul suspiciunilor privind spălarea de bani;

6.5.7.   A fost depusă o cerere pentru declararea insolvenței Împrumutatului;

6.5.8.   Orice alt motiv prevăzut în Lege.

6.6.   Creditorul va informa Împrumutatul în scris cu privire la motivele pentru (a) respingerea Cererii sau a Reeșalonării la cererea Împrumutatului, b) încetarea Contractului în conformitate cu Clauza 6.5.

6.7.   În cazul nerespectării Termenului de plată sau al încetării Contractului indiferent de motiv, Împrumutatul va rambursa Creditorului toate Plățile contractuale (inclusiv Creditul scadent, Dobânda Creditului împreună cu toate Remunerațiile contractuale aplicabile) înainte de sau cel mai târziu la:

6.7.1.   Data încetării Contractului în cazurile prevăzute în Clauza 6.4;

6.7.2.   5 (cinci) zile lucrătoare în cazul încetării unilaterale a Contractului de către Creditor în baza Clauzei 6.5.

6.8.   Încălcarea de către Împrumutat a obligației de efectuare a oricărei Plăți contractuale în conformitate cu prezentul Contract poate avea consecințe negative pentru Împrumutat, Creditorul având dreptul:

6.8.1.   Să ia toate măsurile pentru inițierea executării silite împotriva Împrumutatului;

6.8.2.   Să raporteze biroului de credite. Datele personale ale Împrumutatului sunt stocate în baza de date a biroului de credit timp de 4 ani, în absența prevederilor contrare din Lege. Creditorul va informa Împrumutatul în prealabil cu privire la comunicarea informațiilor negative către biroul de credit, în scris;

6.8.3.   Să declare scadența anticipată a tuturor Plăților contractuale datorate în baza Contractului, iar Împrumutatul trebuie să ramburseze imediat aceste sume, care vor deveni scadente și plătibile;

6.8.4.   Să retragă unilateral și permanent valoarea totală a Plăților contractuale plătibile din sumele disponibile pe cardul de plată al Împrumutatului și/sau în contul de plată al Împrumutatului;

6.8.5.   În plus față de  orice măsuri disponibile în conformitate cu acest Contract și a prevederilor Legii, poate transmite o înștiințare (înștiințări) către Împrumutat;

6.8.6.   Să genereze un istoric de credit al Împrumutatului cu privire la datoriile Împrumutatului, și poate divulga informațiile legate de bonitatea Împrumutatului.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

7.1.   Împrumutatul are dreptul să primească de la Creditor în mod gratuit, în orice moment pe perioada de derulare a Contractului, informații legate de obligațiile sale contractuale, inclusiv un extras sub forma unui grafic de rambursare care sa evidențieze plățile efectuate și plățile viitoare.

7.2.   Prin acest Contract, Împrumutatul își exprimă consimțământul în mod necondiționat că, în baza Legii:

7.2.1.   Creditorul va avea dreptul să transfere / cesioneze către terți (denumiți în continuare „cesionari”) Contractul sau toate drepturile rezultând din Contract;

7.2.2.   cesionarii vor avea dreptul la rândul lor să transfere aceste drepturi către un număr nelimitat de terți;

7.2.3.   În urma acestui transfer, Creditorul și cesionarii săi vor avea dreptul să divulge informațiile comunicate în scopul încheierii prezentului Contract.

7.3.   Transferul drepturilor rezultând din Contract nu va reduce garanțiile acordate Împrumutatului în baza Contractului fără consimțământul scris al Împrumutatului.

7.4.   Creditorul va notifica Împrumutatul cu privire la orice modificare a Contractului (inclusiv a Remunerațiilor contractuale) și a Anexelor acestuia cu 30 de zile înainte de aplicarea acestora. În acest caz, Împrumutatul, va informa Creditorul în termen de 15 zile, dacă acceptă sau nu modificările. Dacă Împrumutatul nu transmite această comunicare Creditorului, Contractul va fi considerat neschimbat și va rămâne în vigoare. Modificările susmenționate nu sunt aplicabile pentru Creditul acordat înainte de orice modificare.  Confirmarea modificărilor Contractului poate fi dată de Împrumutat atât în cadrul, cât și după perioada menționată mai sus, prin semnarea la Sucursală a unei noi Cereri (cuprinzând respectivele modificări ale Contractului) sau prin apăsarea butonului „acceptare” pentru potențialele modificări ale Contractului în cadrul completării respectivei Cereri pe Profilul din Portal.

8. ALTE PREVEDERI

8.1.   Împrumutatul va notifica Creditorul cu privire la toate schimbările apărute în informațiile menționate în Contract, inclusiv, dar fără a se limita la, documentul de identitate, locul de muncă, adresa, datele cardului de plată, adresa de e-mail, Numărul de telefon ale Împrumutatului, în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la apariția schimbărilor.

8.2.   Creditorul nu va fi ținut responsabil pentru notificările care nu au fost primite de Împrumutat ca urmare a unor erori de comunicare, pentru netransmiterea notificărilor de către Împrumutat cu privire la schimbarea informațiilor furnizate de acesta din urmă sau ca urmare a întreruperii căilor de comunicații (de ex. grevă a personalului poștei, scrisori pierdute, etc.). Pe întreaga durată a Contractului, în măsura în care Părțile folosesc mijloacele corespunzătoare de comunicare, Creditorul nu va fi răspunzător pentru nicio întrerupere a serviciilor poștale, faxului, transmisiei electronice sau a altor mijloace de comunicare, și nici pentru alte servicii non-tehnice prestate Creditorului, incluzând, dar fără a se limita la, erorile mijloacelor de comunicare ca urmare a transmiterii cu întârziere a e-mailurilor, pierderea totală sau parțială a mesajelor e-mailurilor, pagină de internet inițială falsă, eronată sau cu conținut invizibil, erori ale sistemelor de schimb de date și ale sistemelor de plăți electronice ale instituțiilor de credit (inclusiv servicii bancare).

8.3.   Creditorul, la alegerea sa și / sau în baza Legii, poate solicita Împrumutatului:

8.3.1.   Confirmarea noilor informații, așa cum au fost indicate prin telefon, utilizând Numărul de telefon sau Portalul, în Sucursală și/sau în alt mod;

8.3.2.   Informații suplimentare legate de implementarea acestui Contract și de acordarea Creditului, inclusiv informații legate de bonitate (solvabilitate), identitatea Împrumutatului și / sau mijloacele financiare ale Împrumutatului.

Creditorul, până la primirea informațiilor complete de la Împrumutat în conformitate cu prezenta Clauză, poate refuza acordarea unui Credit sau Reeșalonarea unui Credit.

8.4.   Orice comunicări (notificări scrise, atenționări, propuneri, sugestii, solicitări, aprobări, refuzuri etc.) intre Părți cu privire la implementarea Contractului se vor efectua personal în Sucursală sau prin apel telefonic la Numărul de telefon, prin e-mail sau prin Profil pe Portal. Contestațiile vor fi comunicate la adresa sediului legal al Creditorului: Strada Bilciurești, nr. 9A, etaj 7, sector 1, București, România, iar Creditorul va răspunde la acestea în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea contestației. Toate comunicările realizate prin metodele menționate mai sus vor fi obligatorii pentru Părți.

8.5.   În orice moment pe durata Contractului, Creditorul are dreptul să suspende sau să înceteze identificarea și / sau comunicațiile Împrumutatului prin telefon, utilizând Numărul de telefon, sau prin Profilul din cadrul Portalului și să solicite Împrumutatului ca acea activitate să se desfășoare în Sucursală.

8.6.   Prezentul Contract reprezintă titlu executoriu, în baza Legii.

8.7.   Împrumutatul este informat și acceptă în mod expres dreptul Creditorului de a transfera toate obligațiile rezultând din acest Contract și din Anexele sale către societăți afiliate sau parte din grup, fără a fi necesară încheierea unui contract de novație între Părți. Într-un astfel de caz Creditorul va notifica Împrumutatul la adresa de e-mail a Împrumutatului sau prin Profilul din cadrul Portalului.

8.8.   Dacă oricare dintre termenii și condițiile prezentului Contract și ale anexelor sale care prevăd obligații mai restrictive pentru Împrumutat în comparație cu Legea devin nevalabile, reglementările respective ale Legii vor fi aplicabile prezentului Contract iar valabilitatea celorlalți termeni și condiții ale prezentului Contract și ale anexelor sale nu vor fi afectate.

9. PROTECȚIA DATELOR

9.1.   În contextul încheierii și executării prezentului Contract, Creditorul va putea prelucra următoarele date cu caracter personal ale Împrumutatului: prenume și nume, adresa de e-mail, adresa domiciliului, data nașterii, sexul, imaginea vizuală (fotografii și/sau înregistrări video), înregistrări audio, datele cardului de plată, codul numeric personal, parola de Profil atribuită de Creditor, datele financiare privind contul (conturile) de credit deținute la Creditor, informații privind solvabilitatea Împrumutatului.

9.2.   Prelucrarea datelor cu caracter personal acoperă următoarele scopuri:

9.1.1.   Crearea unui Profil și utilizarea Portalului, respectiv identificarea (prin fotografia Împrumutatului) și validarea Profilului (inclusiv detaliile cardului de plată) în cursul creării Profilului, pentru a permite accesul Împrumutatului la Portal și pentru a asigura prestarea unor servicii specifice puse la dispoziție de Creditor prin intermediul Portalului, conform Termenilor și Condițiilor de utilizare a Portalului, precum și conform Contractului;

9.1.2.   Îndeplinirea obligațiilor prevăzute prin Contract, inclusiv exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor Creditorului în legătură cu încheierea Contractului, inclusiv monitorizarea executării Contractului și exercitării drepturilor Creditorului împotriva Împrumutatului;

9.1.3.   Crearea de statistici, asigurarea obligațiilor de raportare ale Creditorului în temeiul Legii, precum și primirea și transmiterea respectivelor informații către instituții centrale sau municipale și / sau autoritățile de supraveghere prevăzute de Lege;

9.1.4.   Primirea și furnizarea de informații către birourile de credit direct sau prin terți în scopuri de bonitate (precum raportarea la Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit și autoritățile fiscale);

9.1.5.   Cesiunea creanțelor rezultând din Contract către terți în conformitate cu Legea;

9.1.6.   Evaluarea solvabilităţii (bonității) Împrumutatului, activități de prevenire a spălării banilor și raportarea datelor privind conduita financiară a Împrumutatului, în conformitate cu obligațiile contractuale/juridice ale Creditorului;

9.1.7.   Furnizarea de informații despre Creditor sau terți, inclusiv informații comerciale și publicitate, în scop de marketing și publicitate, respectiv primirea de materiale promoționale de la Creditor, partenerii Creditorului prin poștă sau prin mijloace electronice (respectiv telefon, SMS la Numărul de telefon și / sau e-mail către adresa de e-mail a Împrumutatului sau prin Profilul din cadrul Portalului).

9.3.   Datele personale procesate pot fi divulgate următorilor destinatari: (i) subiectul datelor; (ii) reprezentanții legali ai subiectului datelor; (iii) procesatorii datelor desemnați să prelucreze datele cu caracter personal în numele Creditorului; (iv) alte entități financiare și bancare, inclusiv prestatorii de servicii de plată desemnați de Creditor pentru prelucrarea plăților efectuate între Împrumutat și Creditor în executarea Contractului; (v) schimb de informații cu și obținerea de informații despre Împrumutat de la terți (inclusiv Birouri de Credit, autorități fiscale, Centrala Riscului de Credit, entităţi de recuperare a creanțelor; inclusiv cele situate în afara granițelor țării; acționari) în vederea evaluării bonității (solvabilității) Împrumutatului și raportării datelor privind conduita financiară a Împrumutatului, în conformitate cu obligațiile contractuale/juridice ale Creditorului; (vi) afiliați ai Creditorului, alte entități care au dobândit, direct sau indirect, o participație semnificativă în capitalul social al Creditorului, sau în care Creditorul a dobândit, direct sau indirect, o participație, în scop de raportare și analize de date; (vii) în legătură cu, sau pe durata negocierii cesionării drepturilor în temeiul Contractului, orice fuziune, vânzare a activelor Creditorului, consolidare sau restructurare, finanțare sau achiziție, în tot sau în parte, a activității Creditorului, de către sau într-o altă societate; (viii) în conformitate cu legea și când Creditorul va considera cu bună-credință, că o astfel de divulgare este necesară în vederea protejării drepturilor Creditorului și/sau respectării unei proceduri judiciare, a unei hotărâri emise de o instanță sau a unui act de procedură comunicat Creditorului.

9.4.   Datele personale vor fi prelucrate pe întreaga durată a obligațiilor contractuale și (i) pentru o perioadă suplimentară de 5 ani de la încetarea Contractului, în scop de păstrare a evidenței (spre exemplu, obligații de raportare către autoritățile publice, apărarea drepturilor și intereselor în instanță, proceduri arbitrale sau administrative) și în scopuri statistice și (ii) pentru o perioadă suplimentară de 6 luni de la încetarea Contractului în scop de marketing și publicitate, sau, în orice situație, până la data la care subiectul datelor se opune prelucrării.

9.5.   În baza Legii, subiecții datelor au următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor personale: dreptul de a fi informați; dreptul de acces la date; dreptul de intervenție asupra datelor(inclusiv dreptul de rectificare și dreptul de restricționare a prelucrării); dreptul de a obiecta (inclusiv dreptul de a retrage acordul în orice moment și dreptul de radiere); dreptul de portare a datelor și dreptul de a nu face subiectul unei decizii individuale.

9.6.   În vederea exercitării drepturilor de mai sus, Împrumutatul va putea depune o cerere la următoarea adresă office@mindi.ro. De asemenea, Împrumutatul are dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal și dreptul de a se adresa unei instanțe.

9.7.   Chiar dacă Creditorul solicită acordul explicit pentru prelucrarea datelor, acordul Împrumutatului nu este întotdeauna necesar conform legii. Creditorul se poate preleva și de alte temeiuri legale de prelucrare, cum ar fi executarea contractului la care este parte Împrumutatul, respectarea obligațiilor legale ce îi revin Creditorului, sau în cazul în care Creditorul sau un destinatar terț are un interes legitim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (cum ar fi prelucrarea în vederea evaluării/raportării solvabilității, schimbul de date cu caracter personal cu prestatorii de servicii de plată ai Creditorului, cazul în care Creditorul este supus unui proces de restructurare, sau în cazul cesiunii de drepturi către terți).

10. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

10.1.   Prezentul Contract va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu Legea.

10.2.   Toate disputele dintre Părți care nu sunt soluționate prin negocieri vor fi soluționate de instanțele competente din România în baza procedurilor prevăzute în Lege.

10.3.   Împrumutatul va avea dreptul să apeleze la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, ca autoritate de supraveghere pentru conformitatea cu OUG nr. 50/2010 la următoarea adresă: București, Blvd. Aviatorilor 72, sector 1, e-mail: office@anpc.ro.

10.4.   Împrumutatul are dreptul să apeleze la mecanisme extrajudiciare de reclamație și despăgubire, prin prezentarea în faţa unui mediator, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, sau prin intermediul Centrului de soluționare alternativă a litigiilor din sistemul bancar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pe baza unei cereri transmise de Împrumutat si cu acordul prealabil al Creditorului privind recurgerea la o astfel de procedură.

 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PORTALULUI

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PORTALULUI ÎNAINTE DE A ACCESA SAU UTILIZA PORTALUL.

1. Definiții

1.1 Dacă nu reiese altfel din context, în prezenții Termeni și Condiții de folosire a Portalului, următoarele cuvinte și expresii, dacă sunt menționate cu majuscule, vor avea următorul înțeles:

Creditor

Mindi IFN S.A., cu sediul în Str. Bilciuresti nr. 9A, et. 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/12362/2016, cod unic de înregistrare 36542096, înregistrată în Registrul General al Instituțiilor Financiare Nebancare sub nr. RS-PJR-41-110095/16.02.2018, operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 38270.

Împrumutat

O persoană fizică cu vârsta de cel puțin 25 de ani, care a încheiat Contractul cu Creditorul.

Contract

Un contract de facilitate de credit încheiat între Părți.

Termeni și Condiții

Prezenții Termeni și Condiții de utilizare a Portalului guvernează drepturile și obligațiile Părților în legătură cu utilizarea Portalului, precum și toate celelalte informații, recomandări și/sau servicii oferite de Creditor și primite de Împrumutat prin intermediul Portalului în temeiul Contractului.

Portal

Site-ul web al Creditorului (având în prezent numele de domeniu www.mindi.ro) în care, prin intermediul Profilului, Creditorul identifică Împrumutatul, iar Părțile se vor angaja în comunicări reciproce și schimburi de informații în cadrul Contractului.

Profil

Site-ul personal al Împrumutatului pe Portal, disponibil după introducerea adresei de e-mail a Împrumutatului și a Parolei Profilului său.

Parte sau Părți

Împrumutatul și/sau Creditorul, la care se face referire individual sau împreună în acești Termeni și Condiții și în Contract.

1.2. Cuvintele și expresiile menționate cu majuscule vor avea un înțeles echivalent cu cel al cuvintelor și expresiilor utilizate în Contract, dacă nu sunt definite altfel în Clauza 1.1 din acești Termeni și Condiții.

2. Crearea și activarea Profilului

2.1. Înainte de utilizarea Portalului, Împrumutatul își va crea un Profil propriu prin accesarea Portalului după cum urmează:

2.1.1. introducerea datelor Împrumutatului conform cerințelor Portalului;

2.1.2. crearea unei parole a Profilului în scopul accesării Profilului propriu;

2.1.3. luarea la cunoștință a prezenților Termeni și Condiții, verificarea dacă aceștia sunt inteligibili și acceptați;

2.1.4. confirmarea că pe parcursul activării Profilului și aprobării prezenților Termeni și Condiții, Împrumutatul are capacitate de exercițiu și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante.

2.2 Dacă Împrumutatul ar dori să efectueze comunicări reciproce și schimburi de informații cu Creditorul prin intermediul Profilului de pe Portal, în cazul unui Împrumutat menționat la clauza 2.1, Împrumutatul trebuie să se conecteze pe Profilul propriu și să acționeze în conformitate cu procedura specificată în prezenta Secțiune a Termenilor și Condițiilor.

3. Identificarea Împrumutatului și Condiții Prealabile pentru Comunicări Reciproce și Schimburi de Informații

3.1. Împrumutatul va fi identificat, în scopul accesării Portalului, prin adresa de e-mail relevantă a Împrumutatului și parola Profilului său, pe care Împrumutatul le introduce în locurile specificate pe Portal.

3.2. Împrumutatul are dreptul de a-și schimba adresa de e-mail și parola care sunt necesare pentru accesarea Profilului în conformitate cu procedurile specificate pe Portal sau la prezentarea sa în persoană la Sucursală.

3.3. Pentru a realiza o identificare corectă a Împrumutatului, Creditorul, la libera sa alegere, are dreptul unilateral de a solicita în orice moment de la Împrumutat documente sau informații suplimentare care atestă identitatea Împrumutatului, de a solicita Împrumutatului să efectueze acțiuni suplimentare care atestă identitatea Împrumutatului, inclusiv de a solicita Împrumutatului să se prezinte în persoană la Sucursală.

3.4. Activitățile Împrumutatului care sunt realizate prin intermediul Profilului pe Portal după introducerea adresei de e-mail și a parolei de Profil a Împrumutatului sunt considerate a fi semnătura sau consimțământul Împrumutatului. Toate cererile, aprobările, notificările, modificările la Contract, precum și orice alte documente aprobate sau prezentate de Împrumutat prin intermediul Profilului pe Portal și care sunt acceptate de Creditor (dacă este cazul) după introducerea corespunzătoare pe Portal a adresei de e-mail și a parolei de Profil a Împrumutatului, sunt angajante din punct de vedere juridic pentru Părți și sunt echivalente cu documentele încheiate în formă scrisă.

3.5. Parola Profilului constituie informație confidențială, pe care Părțile se angajează să o păstreze și să prevină posibilitatea unui terț de a o afla. Împrumutatul are obligația de a păstra parola Profilului în siguranță, precum și de a schimba parola Profilului în mod regulat, dar nu mai rar decât la intervalul specificat de către Creditor.

3.6. Dacă parola Profilului a devenit cunoscută sau este posibil să fi devenit cunoscută unui terț, Împrumutatul va notifica imediat Creditorul în acest sens, în scris la adresa de e-mail a Creditorului sau telefonic la Numărul de Telefon, iar Creditorul, cât mai repede posibil, va bloca accesul la Profil până când, la cererea Împrumutatului, se acordă o nouă parolă inițială a Profilului și Împrumutatul solicită Creditorului deblocarea Profilului.

3.7. Creditorul are dreptul unilateral, dar nu și obligația, de a bloca Profilul în cazurile în care apar suspiciuni cu privire la accesul neautorizat la Profil, inclusiv în cazul în care apar suspiciuni că parola Profilului a devenit cunoscută sau este posibil să fi devenit cunoscută unui terț, sau suspiciuni cu privire la săvârșirea unor activități ilicite, precum și în alte cazuri la libera alegere a Creditorului pentru a asigura securitatea, integritatea, confidențialitatea comunicărilor și a schimbului de informații între Creditor și Împrumutat sau pentru a preveni o posibilă prejudiciere a Creditorului sau a clienților Creditorului.

3.8. În scopul asigurării unei comunicări și a unui schimb de informații corecte între Părți, Creditorul va avea dreptul unilateral de a-i solicita, la libera sa alegere și în orice moment Împrumutatului să îi transmită documente sau informații suplimentare care să confirme comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți, de a solicita Împrumutatului să ia măsuri suplimentare pentru a verifica comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți, inclusiv de a solicita Împrumutatului să se prezinte personal la Sucursală.

3.9. Creditorul va avea dreptul de a înceta în mod unilateral comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți, în cazul în care:

3.9.1. Împrumutatul nu respectă prevederile prezenților Termeni și Condiții;

3.9.2. comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți sunt neclare sau distorsionate din cauza interferenței cu comunicațiile electronice sau operațiunile defectuoase ale comunicațiilor electronice;

3.9.3. comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți sunt neclare sau distorsionate din cauza browser-ului de internet sau a limbii alese pentru tastatură care este utilizată de către Împrumutat pentru a accesa Portalul;

3.9.4. Creditorul are suspiciuni că identificarea Împrumutatului nu a fost corectă sau corespunzătoare și Împrumutatul nu a efectuat acțiunile solicitate de către Creditor conform celor specificate la Clauza 3.3 a Termenilor și Condițiilor;

3.9.5. în oricare dintre cazurile prevăzute în Clauza 3.7;

3.9.6. Creditorul are suspiciuni în sensul în care comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți nu au fost corecte sau corespunzătoare, iar Împrumutatul nu a efectuat acțiunile solicitate de către Creditor în cazul specificat în Clauza 3.3 și 3.8 a Termenilor și Condițiilor.

3.9.7. Efectele Contractului încetează.

4. Comunicarea Reciprocă și Schimbul de Informații între Părți

4.1. După crearea Profilului de către Împrumutat și identificarea ulterioară a Împrumutatului, Împrumutatul va avea dreptul de a realiza comunicări reciproce și schimburi de informații cu Creditorul prin intermediul Profilului de pe Portal.

4.2. În conformitate cu Contractul și prin intermediul Profilului de pe Portal, Împrumutatul poate solicita modificarea Contractului și aprobarea de modificări la Contract, precum și să prezinte Cereri pentru a lua un împrumut prin completarea unui formular de Cerere pe Portal, prin realizarea consecutivă a următoarelor acțiuni în cadrul Profilului:

4.2.1. la libera sa alegere, să inițieze, în conformitate cu procedurile specificate pe Portal, modificarea Contractului prin furnizarea informațiilor specificate în cadrul Portalului;

4.2.2. să ia cunoștință de oferta de modificare a Contractului furnizată în Portal, care conține informații despre modificările planificate la Contract conform cererii Împrumutatului;

4.2.3. să verifice caracterul complet și corect al informațiilor cuprinse în oferta furnizată pe Portal pentru modificarea Contractului, pentru a se asigura că acestea pot fi înțelese de către Împrumutat și corespund voinței Împrumutatului;

4.2.4. să confirme că, în cursul modificării Contractului, Împrumutatul are capacitate de exercițiu și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante;

4.2.5. să confirme modificările furnizate ale Contractului, dacă Împrumutatul le acceptă și dorește să modifice Contractul.

4.3 Modificările Contractului se consideră a fi încheiate și vor intra în vigoare după încheierea unui act adițional la Contract.

4.4. Împrumutatul convine să mențină informații corecte, complete și la zi în Profil. La cererea Creditorului, Împrumutatul își va actualiza datele Profilului urmând procedura specificată în cadrul Portalului.

4.5. Pentru a efectua o actualizare corectă a informațiilor Împrumutatului, Creditorul, la libera sa alegere, va avea dreptul unilateral, în orice moment, să îi solicite Împrumutatului documente sau informații suplimentare care să ateste modificările datelor Împrumutatului, să îi solicite Împrumutatului să realizeze activități suplimentare care să confirme modificările aduse datelor Împrumutatului, inclusiv să solicite prezența în persoană a Împrumutatului la Sucursală.

4.6. Prin intermediul Profilului de pe Portal, Împrumutatul poate actualiza informațiile referitoare la solvabilitatea (bonitatea) Împrumutatului și poate încărca pe Portal documente relevante identificate de către Creditor cu privire la Împrumutat și insolvabilitatea acestuia. Împrumutatul este obligat să furnizeze informații și documentație complete și corecte referitoare la actualizările datelor sale.

4.7. Pentru a realiza o evaluare corespunzătoare a solvabilității (bonității) Împrumutatului, Creditorul, la libera sa alegere, va avea dreptul unilateral să îi solicite Împrumutatului în orice moment documente sau informații suplimentare ce confirmă solvabilitatea Împrumutatului, să îi solicite Împrumutatului să realizeze activități suplimentare ce confirmă solvabilitatea Împrumutatului, inclusiv, printre altele, să solicite prezența în persoană a Împrumutatului la Sucursală.

4.8. Prin intermediul Profilului de pe Portal, Împrumutatul va avea dreptul în orice moment să efectueze alte activități specificate pe Portal, inclusiv, dar fără a se limita la primirea de informații referitoare la Contract, plăți contractuale, propuneri și aprobări ale modificărilor la Contract și luarea la cunoștință a informațiilor referitoare la întreaga comunicare reciprocă și schimb de informații între Părți care țin de obiectul Contractului.

5. Drepturile și Obligațiile Împrumutatului

5.1. Împrumutatul se obligă:

5.1.1. să nu utilizeze Portalul pentru a realiza acțiuni ilegale, inclusiv fraudă și spălare de bani;

5.1.2. să furnizeze doar informații veridice atunci când utilizează Portalul;

5.1.3. să utilizeze Portalul dacă și numai dacă Împrumutatul are capacitate de exercițiu și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante;

5.2.4. să utilizeze doar mijloace și echipamente sigure pentru comunicările electronice și transmisia de date;

5.1.5. în comunicările cu Creditorul, să acționeze în mod corespunzător sub rezerva normelor morale general acceptate ale societății.

5.2. Prin aprobarea prezenților Termeni și Condiții, Împrumutatul confirmă că Părțile pot lua decizii în mod independent cu privire la modificările la Contract, având cunoștință de forța obligatorie a modificărilor la Contract aprobate prin intermediul Profilului și de obligația de a se conforma angajamentelor Părților rezultate din aprobarea modificărilor la Contract.

5.3. Împrumutatul recunoaște și înțelege că terții care au luat cunoștință de parola Profilului pot să acceseze Profilul și să își asume angajamente pe seama Împrumutatului. Dacă se realizează activități prin intermediul Profilului pe Portal (inclusiv solicitarea unui Împrumut suplimentar) utilizând adresa corectă de e-mail a Împrumutatului și parola Profilului, se va considera că activitățile în Profilul respectiv au fost realizate de către Împrumutat pe cont propriu prin asumarea de angajamente adecvate față de Creditor și acestea vor fi considerate angajante din punct de vedere juridic pentru Împrumutat.

6. Răspundere

6.1. Împrumutatul va fi ținut răspunzător pentru orice prejudicii suportate în urma utilizării Profilului de pe Portal, inclusiv din cauza activităților neautorizate, dacă Împrumutatul a acționat în mod ilegal sau cu intenție (directă) sau din cauza unei culpe grave nu a respectat cerințele prevăzute în Clauzele 3.5 sau 3.6 din acești Termeni și Condiții.

6.2. Împrumutatul își asumă răspunderea pentru orice prejudicii, angajamente sau alte activități întreprinse pe Profil până la momentul în care Creditorul a fost notificat cu privire la cazurile prevăzute în Clauza 3.7 a prezenților Termeni și Condiții și Creditorul a putut lua toate măsurile tehnice necesare pentru a bloca Profilul.

6.3. Creditorul nu garantează că Portalul sau orice parte a acestuia va funcționa pe orice sisteme hardware sau instrumente particulare. În plus, Portalul poate prezenta disfuncții și întârzieri ce sunt inerente în utilizarea internetului și comunicațiilor electronice.

6.4. Creditorul nu va fi ținut răspunzător față de Împrumutat pentru orice prejudicii pe care Împrumutatul le-a suportat sau le-ar putea suporta în urma utilizării Portalului, inclusiv:

6.4.1. în cazul în care Împrumutatul nu s-a conformat prevederilor contractuale sau prezenților Termeni și Condiții;

6.4.2. ca urmare a activităților ilegale ale unor terți (inclusiv ca urmare a unor viruși ce pot infecta computerul sau alte dispozitive ale Împrumutatului după accesarea sau utilizarea Portalului sau descărcarea oricărui/oricărei material, informații, text, imagine, video sau audio de pe Portal), până când Profilul va fi blocat în conformitate cu procedura stabilită în Clauza 3.7 a prezenților Termeni și Condiții;

6.4.3. din cauza unor erori de comunicare sau ca urmare a altor distorsiuni sau obstacole independente de Creditor;

6.4.4. dacă, în conformitate cu Contractul sau Termenii și Condițiile, Profilul este blocat;

6.4.5. funcționarea Portalului este compromisă, suspendată sau încetează din orice motive.

6.5. Dacă Împrumutatul nu a notificat Creditorul în conformitate cu Clauza 3.6 din prezenții Termeni și Condiții, utilizarea e-mailului și a parolei Profilului Împrumutatului este considerată o probă suficientă a faptului că Împrumutatul și-a dat acordul pentru o anumită acțiune sau operațiune în cadrul Portalului.

6.6. Creditorul nu va fi ținut răspunzător pentru dezvăluirea către terți a informațiilor sau datelor referitoare la Împrumutat în cazul în care sistemul informatic al Creditorului constituie un simplu canal, iar Creditorul nu inițiază transmisia; selectează destinatarul; realizează funcția în mod tehnic automat fără selectarea datelor; și nu modifică datele care fac obiectul transmisiei.

6.7. Exonerare din cauza unui impediment:

6.7.1. Niciuna dintre Părți nu va fi ținută răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin, în cazul în care neîndeplinirea respectivă a fost determinată de un caz de forță majoră sau un caz fortuit, astfel cum sunt definite prin Lege, cu condiția ca Partea respectivă să urmărească să remedieze consecințele unui astfel de caz.

6.7.2. Partea care invocă un caz de forță majoră sau caz fortuit trebuie să o notifice pe cealaltă parte cu privire la apariția unei astfel de situații în termen de 48 de ore de la apariție, iar ulterior i se va transmite celeilalte Părți, cât mai curând posibil, un certificat sau un alt document emis de o autoritate publică competentă, care să ateste cazul de forță majoră sau cazul fortuit.

6.7.3. După încetarea cazului de forță majoră sau a cazului fortuit, Partea afectată trebuie să continue imediat îndeplinirea obligațiilor ce îi revin.

6.8. Dacă, în timpul comunicării reciproce și schimbului de informații, Părțile au folosit mijloacele de comunicare, Creditorul nu este responsabil pentru niciun prejudiciu apărut din cauza interferenței cu utilizarea mijloacelor de comunicare prin poștă, electronice sau de altă natură, precum și a echipamentului tehnic care asigură funcționarea Portalului, inclusiv, dar fără a se limita la, interferența cu mijloacele de comunicare, funcționarea defectuoasă a Portalului, funcționarea defectuoasă a sistemelor electronice de plată și schimb de informații ale instituțiilor de credit (inclusiv online banking).

7. Blocarea, Închiderea și Deblocarea Profilului

7.1. Creditorul are dreptul unilateral de a bloca sau a șterge Profilul fără notificare, dacă:

7.1.1. Împrumutatul încalcă Contractul sau prezenții Termeni și Condiții, sau folosește în alt fel în mod ilicit Portalul;

7.1.2. Împrumutatul a furnizat Creditorului informații false sau înșelătoare sau documente falsificate;

7.1.3. Împrumutatul nu este de acord cu modificările aduse prezenților Termeni și Condiții de către Creditor;

7.1.4. Contractul încetează, este reziliat, anulat sau instanța a constatat nulitatea sa.

7.2. Dacă Creditorul a blocat Profilul Împrumutatului, atunci, după depunerea notificării Împrumutatului la Sucursală sau telefonic la Numărul de Telefon, 7.3. Creditorul are dreptul unilateral de a debloca Profilul, prin alocarea unei noi parole originale a Profilului, care va fi comunicată Împrumutatului.

Împrumutatul va activa Profilul blocat conform procedurii specificate pe Portal.

8. Alte Prevederi

8.1. Conținutul, designul, structura, softul, precum și orice materiale utilizate în cadrul Portalului sunt protejate prin Lege. Împrumutatul nu are dreptul să copieze, să modifice, să distribuie, să vândă sau să închirieze nicio parte a Portalului. Utilizatorul nu are dreptul să decompileze sau să reproducă prin inginerie inversă sau să pretindă niciun drept asupra niciunui aspect al softului Portalului, inclusiv conținutul, textul, imaginile, conținutul audio și video fără permisiunea prealabilă, scrisă și expresă a Creditorului. Orice mărci comerciale, însemne, sigle (denumite în continuare „Mărcile”) afișate sau utilizate în cadrul Portalului sunt Mărcile înregistrate sau care nu au fost radiate ale Creditorului sau ale partenerilor Creditorului. Utilizarea de către Împrumutat a Portalului sau a acestor Termeni și Condiții nu poate fi interpretată ca acordarea unei licențe sau a oricărui alt drept în favoarea Împrumutatului pentru utilizarea sau exploatarea în orice mod a oricăror Mărci sau a oricăror derivate ale acestora.

8.2. Prezenții Termeni și Condiții fac parte integrantă din Contract.

8.3. Împrumutatul nu are dreptul să cesioneze nici drepturile care rezultă din, nici prezenții Termeni și Condiții (sau orice parte a acestora) fără acordul scris al Creditorului și orice încercare de cesionare fără acordul scris al Creditorului va fi nulă.

8.4. Activarea Profilului nu este o condiție obligatorie pentru primirea sumei Împrumutului în conformitate cu Contractul și cu termenii și condițiile prevăzute în acesta.

8.5. Creditorul va avea dreptul să modifice prezenții Termeni și Condiții cu acordul Împrumutatului. În vederea acceptării de către Împrumutat, noua versiune a Termenilor și Condițiilor va fi publicată de Creditor pe Portal, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile în avans, iar Împrumutatul o va putea aproba prin intermediul Profilului Portalului. Confirmarea Împrumutatului cu privire la amendamentele din Termeni și Condiții poate fi acordată în timpul cat și după perioada de mai sus menționată prin semnarea unei noi Cereri în Sucursală sau prin bifarea câmpului ”acceptare" pentru eventualele modificări ale Termenilor și Condițiilor prin completarea Cererii respective în Profilul din Portal.Părțile se obligă să nu dezvăluie terților nicio informație decurgând din Contract și utilizarea Portalului, cu excepția cazurilor specificate prin Lege și Contract.

8.6. În caz de discrepanțe între condițiile prezenților Termeni și Condiții și Contract, condițiile Contractului vor prevala. Toate aspectele care nu sunt reglementate prin prezenții Termeni și Condiții vor fi soluționate în conformitate cu Contractul.

8.7. Prezenții Termeni și Condiții vor fi valabili pe durata de valabilitate a Contractului cu excepţia acelor prevederi care supravieţuiesc duratei contractuale cu excepţia acelor prevederi care supravieţuiesc duratei contractuale.