Termeni și condiții de folosire a portalului

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PORTALULUI

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PORTALULUI ÎNAINTE DE A ACCESA SAU UTILIZA PORTALUL.

1. Definiții

1.1 Dacă nu reiese altfel din context, în prezenții Termeni și Condiții de folosire a Portalului, următoarele cuvinte și expresii, dacă sunt menționate cu majuscule, vor avea următorul înțeles:

Creditor

Mindi IFN S.A., cu sediul în Str. Bilciuresti nr. 9A, et. 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/12362/2016, cod unic de înregistrare 36542096, înregistrată în Registrul General al Instituțiilor Financiare Nebancare sub nr. RG-PJR-41-110319, operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 38270.

Împrumutat

O persoană fizică cu vârsta de cel puțin 25 de ani, care a încheiat Contractul cu Creditorul.

Contract

Un contract de facilitate de credit încheiat între Părți.

Termeni și Condiții

Prezenții Termeni și Condiții de utilizare a Portalului guvernează drepturile și obligațiile Părților în legătură cu utilizarea Portalului, precum și toate celelalte informații, recomandări și/sau servicii oferite de Creditor și primite de Împrumutat prin intermediul Portalului în temeiul Contractului.

Portal

Site-ul web al Creditorului (având în prezent numele de domeniu www.mindi.ro) în care, prin intermediul Profilului, Creditorul identifică Împrumutatul, iar Părțile se vor angaja în comunicări reciproce și schimburi de informații în cadrul Contractului.

Profil

Site-ul personal al Împrumutatului pe Portal, disponibil după introducerea adresei de e-mail a Împrumutatului și a Parolei Profilului său.

Parte sau Părți

Împrumutatul și/sau Creditorul, la care se face referire individual sau împreună în acești Termeni și Condiții și în Contract.

1.2. Cuvintele și expresiile menționate cu majuscule vor avea un înțeles echivalent cu cel al cuvintelor și expresiilor utilizate în Contract, dacă nu sunt definite altfel în Clauza 1.1 din acești Termeni și Condiții.

2. Crearea și activarea Profilului

2.1. Înainte de utilizarea Portalului, Împrumutatul își va crea un Profil propriu prin accesarea Portalului după cum urmează:

2.1.1. introducerea datelor Împrumutatului conform cerințelor Portalului;

2.1.2. crearea unei parole a Profilului în scopul accesării Profilului propriu;

2.1.3. luarea la cunoștință a prezenților Termeni și Condiții, verificarea dacă aceștia sunt inteligibili și acceptați;

2.1.4. confirmarea că pe parcursul activării Profilului și aprobării prezenților Termeni și Condiții, Împrumutatul are capacitate de exercițiu și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante.

2.2 Dacă Împrumutatul ar dori să efectueze comunicări reciproce și schimburi de informații cu Creditorul prin intermediul Profilului de pe Portal, în cazul unui Împrumutat menționat la clauza 2.1, Împrumutatul trebuie să se conecteze pe Profilul propriu și să acționeze în conformitate cu procedura specificată în prezenta Secțiune a Termenilor și Condițiilor.

3. Identificarea Împrumutatului și Condiții Prealabile pentru Comunicări Reciproce și Schimburi de Informații

3.1. Împrumutatul va fi identificat, în scopul accesării Portalului, prin adresa de e-mail relevantă a Împrumutatului și parola Profilului său, pe care Împrumutatul le introduce în locurile specificate pe Portal.

3.2. Împrumutatul are dreptul de a-și schimba adresa de e-mail și parola care sunt necesare pentru accesarea Profilului în conformitate cu procedurile specificate pe Portal sau la prezentarea sa în persoană la Sucursală.

3.3. Pentru a realiza o identificare corectă a Împrumutatului, Creditorul, la libera sa alegere, are dreptul unilateral de a solicita în orice moment de la Împrumutat documente sau informații suplimentare care atestă identitatea Împrumutatului, de a solicita Împrumutatului să efectueze acțiuni suplimentare care atestă identitatea Împrumutatului, inclusiv de a solicita Împrumutatului să se prezinte în persoană la Sucursală.

3.4. Activitățile Împrumutatului care sunt realizate prin intermediul Profilului pe Portal după introducerea adresei de e-mail și a parolei de Profil a Împrumutatului sunt considerate a fi semnătura sau consimțământul Împrumutatului. Toate cererile, aprobările, notificările, modificările la Contract, precum și orice alte documente aprobate sau prezentate de Împrumutat prin intermediul Profilului pe Portal și care sunt acceptate de Creditor (dacă este cazul) după introducerea corespunzătoare pe Portal a adresei de e-mail și a parolei de Profil a Împrumutatului, sunt angajante din punct de vedere juridic pentru Părți și sunt echivalente cu documentele încheiate în formă scrisă.

3.5. Parola Profilului constituie informație confidențială, pe care Părțile se angajează să o păstreze și să prevină posibilitatea unui terț de a o afla. Împrumutatul are obligația de a păstra parola Profilului în siguranță, precum și de a schimba parola Profilului în mod regulat, dar nu mai rar decât la intervalul specificat de către Creditor.

3.6. Dacă parola Profilului a devenit cunoscută sau este posibil să fi devenit cunoscută unui terț, Împrumutatul va notifica imediat Creditorul în acest sens, în scris la adresa de e-mail a Creditorului sau telefonic la Numărul de Telefon, iar Creditorul, cât mai repede posibil, va bloca accesul la Profil până când, la cererea Împrumutatului, se acordă o nouă parolă inițială a Profilului și Împrumutatul solicită Creditorului deblocarea Profilului.

3.7. Creditorul are dreptul unilateral, dar nu și obligația, de a bloca Profilul în cazurile în care apar suspiciuni cu privire la accesul neautorizat la Profil, inclusiv în cazul în care apar suspiciuni că parola Profilului a devenit cunoscută sau este posibil să fi devenit cunoscută unui terț, sau suspiciuni cu privire la săvârșirea unor activități ilicite, precum și în alte cazuri la libera alegere a Creditorului pentru a asigura securitatea, integritatea, confidențialitatea comunicărilor și a schimbului de informații între Creditor și Împrumutat sau pentru a preveni o posibilă prejudiciere a Creditorului sau a clienților Creditorului.

3.8. În scopul asigurării unei comunicări și a unui schimb de informații corecte între Părți, Creditorul va avea dreptul unilateral de a-i solicita, la libera sa alegere și în orice moment Împrumutatului să îi transmită documente sau informații suplimentare care să confirme comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți, de a solicita Împrumutatului să ia măsuri suplimentare pentru a verifica comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți, inclusiv de a solicita Împrumutatului să se prezinte personal la Sucursală.

3.9. Creditorul va avea dreptul de a înceta în mod unilateral comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți, în cazul în care:

3.9.1. Împrumutatul nu respectă prevederile prezenților Termeni și Condiții;

3.9.2. comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți sunt neclare sau distorsionate din cauza interferenței cu comunicațiile electronice sau operațiunile defectuoase ale comunicațiilor electronice;

3.9.3. comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți sunt neclare sau distorsionate din cauza browser-ului de internet sau a limbii alese pentru tastatură care este utilizată de către Împrumutat pentru a accesa Portalul;

3.9.4. Creditorul are suspiciuni că identificarea Împrumutatului nu a fost corectă sau corespunzătoare și Împrumutatul nu a efectuat acțiunile solicitate de către Creditor conform celor specificate la Clauza 3.3 a Termenilor și Condițiilor;

3.9.5. în oricare dintre cazurile prevăzute în Clauza 3.7;

3.9.6. Creditorul are suspiciuni în sensul în care comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Părți nu au fost corecte sau corespunzătoare, iar Împrumutatul nu a efectuat acțiunile solicitate de către Creditor în cazul specificat în Clauza 3.3 și 3.8 a Termenilor și Condițiilor.

3.9.7. Efectele Contractului încetează.

4. Comunicarea Reciprocă și Schimbul de Informații între Părți

4.1. După crearea Profilului de către Împrumutat și identificarea ulterioară a Împrumutatului, Împrumutatul va avea dreptul de a realiza comunicări reciproce și schimburi de informații cu Creditorul prin intermediul Profilului de pe Portal.

4.2. În conformitate cu Contractul și prin intermediul Profilului de pe Portal, Împrumutatul poate solicita modificarea Contractului și aprobarea de modificări la Contract, precum și să prezinte Cereri pentru a lua un împrumut prin completarea unui formular de Cerere pe Portal, prin realizarea consecutivă a următoarelor acțiuni în cadrul Profilului:

4.2.1. la libera sa alegere, să inițieze, în conformitate cu procedurile specificate pe Portal, modificarea Contractului prin furnizarea informațiilor specificate în cadrul Portalului;

4.2.2. să ia cunoștință de oferta de modificare a Contractului furnizată în Portal, care conține informații despre modificările planificate la Contract conform cererii Împrumutatului;

4.2.3. să verifice caracterul complet și corect al informațiilor cuprinse în oferta furnizată pe Portal pentru modificarea Contractului, pentru a se asigura că acestea pot fi înțelese de către Împrumutat și corespund voinței Împrumutatului;

4.2.4. să confirme că, în cursul modificării Contractului, Împrumutatul are capacitate de exercițiu și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante;

4.2.5. să confirme modificările furnizate ale Contractului, dacă Împrumutatul le acceptă și dorește să modifice Contractul.

4.3 Modificările Contractului se consideră a fi încheiate și vor intra în vigoare după încheierea unui act adițional la Contract.

4.4. Împrumutatul convine să mențină informații corecte, complete și la zi în Profil. La cererea Creditorului, Împrumutatul își va actualiza datele Profilului urmând procedura specificată în cadrul Portalului.

4.5. Pentru a efectua o actualizare corectă a informațiilor Împrumutatului, Creditorul, la libera sa alegere, va avea dreptul unilateral, în orice moment, să îi solicite Împrumutatului documente sau informații suplimentare care să ateste modificările datelor Împrumutatului, să îi solicite Împrumutatului să realizeze activități suplimentare care să confirme modificările aduse datelor Împrumutatului, inclusiv să solicite prezența în persoană a Împrumutatului la Sucursală.

4.6. Prin intermediul Profilului de pe Portal, Împrumutatul poate actualiza informațiile referitoare la solvabilitatea (bonitatea) Împrumutatului și poate încărca pe Portal documente relevante identificate de către Creditor cu privire la Împrumutat și insolvabilitatea acestuia. Împrumutatul este obligat să furnizeze informații și documentație complete și corecte referitoare la actualizările datelor sale.

4.7. Pentru a realiza o evaluare corespunzătoare a solvabilității (bonității) Împrumutatului, Creditorul, la libera sa alegere, va avea dreptul unilateral să îi solicite Împrumutatului în orice moment documente sau informații suplimentare ce confirmă solvabilitatea Împrumutatului, să îi solicite Împrumutatului să realizeze activități suplimentare ce confirmă solvabilitatea Împrumutatului, inclusiv, printre altele, să solicite prezența în persoană a Împrumutatului la Sucursală.

4.8. Prin intermediul Profilului de pe Portal, Împrumutatul va avea dreptul în orice moment să efectueze alte activități specificate pe Portal, inclusiv, dar fără a se limita la primirea de informații referitoare la Contract, plăți contractuale, propuneri și aprobări ale modificărilor la Contract și luarea la cunoștință a informațiilor referitoare la întreaga comunicare reciprocă și schimb de informații între Părți care țin de obiectul Contractului.

5. Drepturile și Obligațiile Împrumutatului

5.1. Împrumutatul se obligă:

5.1.1. să nu utilizeze Portalul pentru a realiza acțiuni ilegale, inclusiv fraudă și spălare de bani;

5.1.2. să furnizeze doar informații veridice atunci când utilizează Portalul;

5.1.3. să utilizeze Portalul dacă și numai dacă Împrumutatul are capacitate de exercițiu și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice, psihotrope, toxice și a altor substanțe intoxicante;

5.2.4. să utilizeze doar mijloace și echipamente sigure pentru comunicările electronice și transmisia de date;

5.1.5. în comunicările cu Creditorul, să acționeze în mod corespunzător sub rezerva normelor morale general acceptate ale societății.

5.2. Prin aprobarea prezenților Termeni și Condiții, Împrumutatul confirmă că Părțile pot lua decizii în mod independent cu privire la modificările la Contract, având cunoștință de forța obligatorie a modificărilor la Contract aprobate prin intermediul Profilului și de obligația de a se conforma angajamentelor Părților rezultate din aprobarea modificărilor la Contract.

5.3. Împrumutatul recunoaște și înțelege că terții care au luat cunoștință de parola Profilului pot să acceseze Profilul și să își asume angajamente pe seama Împrumutatului. Dacă se realizează activități prin intermediul Profilului pe Portal (inclusiv solicitarea unui Împrumut suplimentar) utilizând adresa corectă de e-mail a Împrumutatului și parola Profilului, se va considera că activitățile în Profilul respectiv au fost realizate de către Împrumutat pe cont propriu prin asumarea de angajamente adecvate față de Creditor și acestea vor fi considerate angajante din punct de vedere juridic pentru Împrumutat.

6. Răspundere

6.1. Împrumutatul va fi ținut răspunzător pentru orice prejudicii suportate în urma utilizării Profilului de pe Portal, inclusiv din cauza activităților neautorizate, dacă Împrumutatul a acționat în mod ilegal sau cu intenție (directă) sau din cauza unei culpe grave nu a respectat cerințele prevăzute în Clauzele 3.5 sau 3.6 din acești Termeni și Condiții.

6.2. Împrumutatul își asumă răspunderea pentru orice prejudicii, angajamente sau alte activități întreprinse pe Profil până la momentul în care Creditorul a fost notificat cu privire la cazurile prevăzute în Clauza 3.7 a prezenților Termeni și Condiții și Creditorul a putut lua toate măsurile tehnice necesare pentru a bloca Profilul.

6.3. Creditorul nu garantează că Portalul sau orice parte a acestuia va funcționa pe orice sisteme hardware sau instrumente particulare. În plus, Portalul poate prezenta disfuncții și întârzieri ce sunt inerente în utilizarea internetului și comunicațiilor electronice.

6.4. Creditorul nu va fi ținut răspunzător față de Împrumutat pentru orice prejudicii pe care Împrumutatul le-a suportat sau le-ar putea suporta în urma utilizării Portalului, inclusiv:

6.4.1. în cazul în care Împrumutatul nu s-a conformat prevederilor contractuale sau prezenților Termeni și Condiții;

6.4.2. ca urmare a activităților ilegale ale unor terți (inclusiv ca urmare a unor viruși ce pot infecta computerul sau alte dispozitive ale Împrumutatului după accesarea sau utilizarea Portalului sau descărcarea oricărui/oricărei material, informații, text, imagine, video sau audio de pe Portal), până când Profilul va fi blocat în conformitate cu procedura stabilită în Clauza 3.7 a prezenților Termeni și Condiții;

6.4.3. din cauza unor erori de comunicare sau ca urmare a altor distorsiuni sau obstacole independente de Creditor;

6.4.4. dacă, în conformitate cu Contractul sau Termenii și Condițiile, Profilul este blocat;

6.4.5. funcționarea Portalului este compromisă, suspendată sau încetează din orice motive.

6.5. Dacă Împrumutatul nu a notificat Creditorul în conformitate cu Clauza 3.6 din prezenții Termeni și Condiții, utilizarea e-mailului și a parolei Profilului Împrumutatului este considerată o probă suficientă a faptului că Împrumutatul și-a dat acordul pentru o anumită acțiune sau operațiune în cadrul Portalului.

6.6. Creditorul nu va fi ținut răspunzător pentru dezvăluirea către terți a informațiilor sau datelor referitoare la Împrumutat în cazul în care sistemul informatic al Creditorului constituie un simplu canal, iar Creditorul nu inițiază transmisia; selectează destinatarul; realizează funcția în mod tehnic automat fără selectarea datelor; și nu modifică datele care fac obiectul transmisiei.

6.7. Exonerare din cauza unui impediment:

6.7.1. Niciuna dintre Părți nu va fi ținută răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin, în cazul în care neîndeplinirea respectivă a fost determinată de un caz de forță majoră sau un caz fortuit, astfel cum sunt definite prin Lege, cu condiția ca Partea respectivă să urmărească să remedieze consecințele unui astfel de caz.

6.7.2. Partea care invocă un caz de forță majoră sau caz fortuit trebuie să o notifice pe cealaltă parte cu privire la apariția unei astfel de situații în termen de 48 de ore de la apariție, iar ulterior i se va transmite celeilalte Părți, cât mai curând posibil, un certificat sau un alt document emis de o autoritate publică competentă, care să ateste cazul de forță majoră sau cazul fortuit.

6.7.3. După încetarea cazului de forță majoră sau a cazului fortuit, Partea afectată trebuie să continue imediat îndeplinirea obligațiilor ce îi revin.

6.8. Dacă, în timpul comunicării reciproce și schimbului de informații, Părțile au folosit mijloacele de comunicare, Creditorul nu este responsabil pentru niciun prejudiciu apărut din cauza interferenței cu utilizarea mijloacelor de comunicare prin poștă, electronice sau de altă natură, precum și a echipamentului tehnic care asigură funcționarea Portalului, inclusiv, dar fără a se limita la, interferența cu mijloacele de comunicare, funcționarea defectuoasă a Portalului, funcționarea defectuoasă a sistemelor electronice de plată și schimb de informații ale instituțiilor de credit (inclusiv online banking).

7. Blocarea, Închiderea și Deblocarea Profilului

7.1. Creditorul are dreptul unilateral de a bloca sau a șterge Profilul fără notificare, dacă:

7.1.1. Împrumutatul încalcă Contractul sau prezenții Termeni și Condiții, sau folosește în alt fel în mod ilicit Portalul;

7.1.2. Împrumutatul a furnizat Creditorului informații false sau înșelătoare sau documente falsificate;

7.1.3. Împrumutatul nu este de acord cu modificările aduse prezenților Termeni și Condiții de către Creditor;

7.1.4. Contractul încetează, este reziliat, anulat sau instanța a constatat nulitatea sa.

7.2. Dacă Creditorul a blocat Profilul Împrumutatului, atunci, după depunerea notificării Împrumutatului la Sucursală sau telefonic la Numărul de Telefon, 7.3. Creditorul are dreptul unilateral de a debloca Profilul, prin alocarea unei noi parole originale a Profilului, care va fi comunicată Împrumutatului.

Împrumutatul va activa Profilul blocat conform procedurii specificate pe

8. Alte Prevederi

8.1. Conținutul, designul, structura, softul, precum și orice materiale utilizate în cadrul Portalului sunt protejate prin Legea Drepturilor de Autor. Împrumutatul nu are dreptul să copieze, să modifice, să distribuie, să vândă sau să închirieze nicio parte a Portalului. Utilizatorul nu are dreptul să decompileze sau să reproducă prin inginerie inversă sau să pretindă niciun drept asupra niciunui aspect al softului Portalului, inclusiv conținutul, textul, imaginile, conținutul audio și video fără permisiunea prealabilă, scrisă și expresă a Creditorului. Orice mărci comerciale, însemne, sigle (denumite în continuare „Mărcile”) afișate sau utilizate în cadrul Portalului sunt Mărcile înregistrate sau care nu au fost radiate ale Creditorului sau ale partenerilor Creditorului. Utilizarea de către Împrumutat a Portalului sau a acestor Termeni și Condiții nu poate fi interpretată ca acordarea unei licențe sau a oricărui alt drept în favoarea Împrumutatului pentru utilizarea sau exploatarea în orice mod a oricăror Mărci sau a oricăror derivate ale acestora.

8.2. Prezenții Termeni și Condiții fac parte integrantă din Contract.

8.3. Împrumutatul nu are dreptul să cesioneze nici drepturile care rezultă din, nici prezenții Termeni și Condiții (sau orice parte a acestora) fără acordul scris al Creditorului și orice încercare de cesionare fără acordul scris al Creditorului va fi nulă.

8.4. Activarea Profilului nu este o condiție obligatorie pentru primirea sumei Împrumutului în conformitate cu Contractul și cu termenii și condițiile prevăzute în acesta.

8.5. Creditorul va avea dreptul să modifice prezenții Termeni și Condiții cu acordul Împrumutatului. În vederea acceptării de către Împrumutat, noua versiune a Termenilor și Condițiilor va fi publicată de Creditor pe Portal, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile în avans, iar Împrumutatul o va putea aproba prin intermediul Profilului Portalului. Confirmarea Împrumutatului cu privire la amendamentele din Termeni și Condiții poate fi acordată în timpul cat și după perioada de mai sus menționată prin semnarea unei noi Cereri în Sucursală sau prin bifarea câmpului ”acceptare" pentru eventualele modificări ale Termenilor și Condițiilor prin completarea Cererii respective în Profilul din Portal.Părțile se obligă să nu dezvăluie terților nicio informație decurgând din Contract și utilizarea Portalului, cu excepția cazurilor specificate prin Lege și Contract.

8.6. În caz de discrepanțe între condițiile prezenților Termeni și Condiții și Contract, condițiile Contractului vor prevala. Toate aspectele care nu sunt reglementate prin prezenții Termeni și Condiții vor fi soluționate în conformitate cu Contractul.

8.7. Prezenții Termeni și Condiții vor fi valabili pe durata de valabilitate a Contractului.