Politica de Prelucrare a Datelor Personale

Politica de Prelucrare a Datelor Personale

Mindi IFN S.A., cu sediul în str. Bilciurești nr. 9A, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12362/2016, având codul unic de înregistrare 36542096, înregistrată în Registrul General al Instituțiilor Financiare Nebancare sub nr. RG-PJR-41-110319 și în Registrul Special al Instituțiilor Financiare Nebancare sub nr. RS-PJR-41-110095.

Mindi IFN S.A. este un operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub numărul 38270. (numită în cele ce urmează, în scop de simplificare, Mindi), prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea legislației aplicabile privind protecția datelor personal și în conformitate cu prezenta politică de prelucrare a datelor personale. 

Pentru a vă putea analiza cererea de creditare, este nevoie să vă înregistrați datele personale. Aceste informații pot include date personale și sensibile. 

Pentru a respecta legislația privind protecția datelor cu caracter personal, trebuie să cerem permisiunea dvs. de a colecta și prelucra datele dvs. personale și sensibile, în scopul evaluării solvabilității dvs., al reducerii riscului de creditare și al determinării gradului dvs. de îndatorare, în vederea încheierii Contractului. 

1. Definiții folosite în Politica de Prelucrare a Datelor Personale ? 

1.1. Persoana vizată: o persoană fizică ce depune o cerere pentru a solicita un credit, fie în format electronic pe Portal, fie personal, în scris, în Sucursală, indiferent dacă cererea este sau nu urmată de încheierea unui Contract; 

1.2. Portal: pagina de internet a Mindi (care în prezent are numele de domeniu www.mindi.ro), unde persoana vizată este identificată prin Profilul său personal și prin care se asigură comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Persoana vizată și Societate; 

1.3. Profil – contul personal al persoanei vizate înregistrat pe Portal; 

1.4. Contract: Contractul de Credit încheiat între Client și Mindi pentru stabilirea termenilor privind acordarea și rambursarea creditului/creditelor. 

Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică tuturor informațiilor personale colectate de Mindi despre dvs., indiferent de modalitatea prin care ne divulgați aceste informații (de exemplu, prin completarea profilului dvs. pe Portal sau prin depunerea unei cereri în Sucursale).

Divulgarea de informații personale prin oricare din aceste modalități reprezintă consimțământul dvs. ca Mindi să prelucreze aceste date conform prezentei Politici de prelucrare a datelor personale.

Aveți dreptul, în orice moment, să va retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si puteți face aceasta în același mod în care l-ați transmis (prin profilul dvs. de pe Portal, printr-o cerere scrisă depusă în orice Sucursală, telefonic, prin e-mail etc.). Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor dvs. personale până la momentul retragerii consimțământului și nici datele colectate și procesate în baza altui temei juridic decât consimțământul. 

2. Ce informații colectăm de la dvs.?

Mindi va prelucra următoarele dvs. date cu caracter personal (denumite împreună „Date cu Caracter Personal”):

2.1. date de identificare: nume și prenume, numărul de telefon fix/mobil, serie și numar act de identitate, adresa de email, adresa de domiciliu, imaginea (fotografii), înregistrări voce, datele cardului de plată, Codul Numeric Personal;

2.2. date privind solvabilitatea: date financiare privind contul/conturile de credit deținute în cadrul Societății, valoarea venitului dvs. lunar și sursa lui;

2.3. date privind identificatori online furnizați de dispozitive sau aplicații și protocoalele lor (de tip cookie sau alți identificatori).

3. Cum vom folosi informațiile despre dvs.?

Mindi prelucrează diferite Date cu Caracter Personal în principal în scopul executării Contractului, respectiv al exercitării tuturor drepturilor și obligațiilor Societății în legătură cu încheierea Contractului, inclusiv monitorizarea executării Contractului.

Totodata, prelucram Date cu Caracter Personale pentru crearea profilului persoanei vizate, a numărului de utilizator și pentru a va putea permite utilizarea Portalului, respectiv pentru a permite accesul persoanei vizate la Portal și a-i asigura furnizarea de servicii specifice puse la dispoziție de către Mindi prin Portal în conformitate cu Termenii și condițiile pentru utilizarea Portalului, precum și cu Contractul. Profilul este creat și numărul de utilizator unic este generat și afișat în Profil.

3.1. Identificarea și validarea, respectiv:

3.1.1. să valideze datele cardului de plată ale persoanei vizate, asigurând deducerea în valoare de 0,10 lei din cardul de plată al persoanei vizate ca taxă de înregistrare pentru procesul de validare, care ar fi rambursată de Mindi după procesul de validare;
3.1.2. pentru a obține o fotografie a imaginii persoanei vizate în scopul identificării, iar persoana vizată prin furnizarea unei astfel de fotografii confirmă permisiunea sa de a i se prelucra astfel de date personale;
3.1.3. să obțină datele cardului de plată al persoanei vizate în vederea introducerii lor în formularul de cerere și pentru a fi utilizate în procesarea plăților efectuate de prestatorul de servicii NETOPIA S.R.L.
3.2. Evaluarea bonității, respectiv evaluarea solvabilității dvs., în vederea încheierii Contractului. De asemenea, Mindi poate utiliza Datele cu Caracter Personal în scopul raportării datelor privind solvabilitatea (cum ar fi, raportarea la Biroul de Credite și Registrul Central al Creditelor);
Atunci când legislația impune efectuarea evaluării / rapoartelor specifice privind bonitatea, Societatea poate să solicite persoanei vizate să furnizeze o declarație care să conțină consimțământul său într-o formă scrisă prin semnarea formularelor de consimțământ disponibile AICI.

3.3. Executarea Contractului, respectiv exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor lui Mindi în legătură cu executarea Contractului, inclusiv monitorizarea executării Contractului și executarea drepturilor societății față de Persoana vizată, cât si scopuri optionale, precum:

- buletine de știri și informații despre produsele / serviciile companiei, respectiv de a trimite buletinele de știri și alte informații comerciale cu privire la produsele / serviciile societatii care pot fi relevante pentru persoana vizată. Orice astfel de comunicări trebuie trimise prin [e-mail / portal / sms]. Persoana vizată poate să renunțe în orice moment la primirea unor astfel de buletine informative și a unor mesaje comerciale prin Profil, iar socieetatea va asigura, în următoarele două zile lucrătoare de la retragerea consimtamantuli persoanei vizate, măsuri corespunzătoare pentru a evita orice alte buletine informative și mesaje comerciale.

 

4. Transmiterea și obținerea Datelor dvs. cu Caracter Personal către și de la alte entități

Mindi poate transmite Datele dvs. cu Caracter Personal altor destinatari, astfel:

4.1. Împuterniciților desemnați (furnizori de servicii de carduri de plată, Biroul de credite, Registrul central al creditelor, consultanți financiari / juridici, furnizori de servicii IT, etc.) să prelucreze datele cu caracter personal pe seama noastră;

4.2. Putem obține informații cu privire la Client de la terți (inclusiv Birourile de Credit, autoritățile fiscale, Registrul Central de Credit, agențiile de recuperare și colectarea creanțelor și societăți specializate în analiza datelor (scoring)) pentru evaluarea bonității (solvabilității) Clientului și pentru raportarea datelor privind conduita financiară în conformitate cu obligațiile impuse de legislația în vigoare;

4.3. Datele dvs. cu Caracter Personal pot fi comunicate prestatorilor de servicii de plată desemnați pentru procesarea plăților făcute între dvs și Mindi în executarea Contractului.

4.4. în legătură cu sau în timpul negocierilor de atribuire a revendicărilor din Contract, orice fuziune, vânzare de active ale societății, consolidare sau restructurare, finanțare sau achiziție a unei părți sau a unei părți a activității Societății de către sau în altă societate;

4.5. Mindi poate comunica o parte sau toate Datele dvs. cu Caracter Personal atunci când legislația o impune precum și în cazul în care consideră, cu bună-credință, că această comunicare este necesară pentru a proteja drepturile sale și/sau pentru a respecta o procedură judiciară sau o dispoziție al instanței.

5. Temeiurile prelucrării datelor

Nu aveți nici o obligație de a consimți să ne divulgați Datele dvs. cu Caracter Personal și nici de a consimți la prelucrarea acestora conform acestei Politici de prelucrare a datelor, dar trebuie să fiți conștienți de faptul că refuzul dvs. va avea ca rezultat imposibilitatea de a utiliza Portalul și de a implementa obligațiile în conformitate cu Contractul și/sau Termenii și Condițiile pentru utilizarea Portalului.

Deși Mindi cere acordul explicit pentru prelucrarea datelor, în conformitate cu prevederile legale consimțământul dvs. nu este totdeauna necesar. Mindi se poate baza, de asemenea, pe alte temeiuri legale de prelucrare, cum ar fi stabilirea și executarea Contractului, respectarea obligațiilor legale ce revin Societatii sau în cazul în care Mindi sau un terț beneficiar are un interes legitim de a prelucra date personale cum ar fi procesarea pentru evaluarea / raportarea bonității, partajarea datelor cu caracter personal cu furnizorii de servicii de plată al Societatii, atunci când Mindi face un proces de restructurare sau în cazul alocării de creanțe unor terți).

6. Cât timp stocăm Datele cu Caracter Personal ale Clienților?

Datele personale vor fi prelucrate pe întreaga durată a relației contractuale între persoana vizată și societate și pentru o perioadă suplimentară atâta timp cât pot fi necesare date personale cu privire la interesele legitime sau la normele de reglementare ale societății (de exemplu, în ceea ce privește prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, autoritățile publice, apărarea drepturilor și intereselor în cadrul procedurilor judiciare, arbitrale sau administrative etc.) și statistici privind serviciile prestate de societate persoanei vizate, precum și pentru o perioadă suplimentară de 6 luni după terminarea contractului de marketing și publicitate scopuri  sau, în orice caz, până la data la care persoana vizată se opune prelucrării.Dacă vă retrageți consimtamantul și nu există alte temeiuri juridice pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care să prevaleze, Mindi va înceta, pe viitor, prelucrarea datelor dvs.

7. Garanții

Securitatea datelor colectate este foarte importantă pentru Mindi. De aceea, am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informații. Măsurile de securitate includ politici, proceduri și aspecte tehnice privind controlul accesului la date. Aceste măsuri sunt concepute să asigure în mod rezonabil protecția Datelor cu Caracter Personal ale Clientului împotriva pierderii, accesului neautorizat, dezvăluirii, alterării sau distrugerii. Mindi poate folosi măsuri precum criptarea, protocoale SSL (care asigură confidențialitatea comunicațiilor pe Internet), firewall-uri, lacăte fizice, restricții interne, protecția parolei și alte măsuri de securitate care ajută la împiedicarea accesului neautorizat la Datele cu Caracter Personal ale Clientului. În plus, Mindi utilizează protocoale de securitate standard și mecanisme pentru comunicarea datelor sensibile.

Cel mai sigur canal pentru transmiterea datelor personale în formă electronică este prin intermediul profilului de pe Portal. Compania recomandă persoanei vizate să nu utilizeze mesajele e-mail, sms, facebook sau alte canale pentru transferul datelor sale personale din cauza nesiguranței acestor canale. Persoana vizată ar trebui să fie singura responsabilă și să își asume toate riscurile posibile în cazul în care această recomandare este ignorată.

8. Drepturile de care beneficiați conform legii

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de a avea acces la date; dreptul de a interveni asupra datelor (inclusiv dreptul de rectificare și dreptul de a restricționa prelucrarea); dreptul la opoziție (inclusiv dreptul de a retrage consimtamantul în orice moment și dreptul la ștergerea datelor); dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate.

În funcție de dvs.solicitarea dvs., Mindi:

a) vă va confirma dacă prelucrează Datele dvs. cu Caracter Personal, gratuit pentru o astfel de cerere pe an;

b) va actualiza, va bloca, va șterge sau va face anonime datele personale care nu sunt prelucrate în conformitate cu cerințele legale relevante;

c) va inceta prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând persoanei vizate.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, puteți depune o cerere scanata si semnata la următoarea adresă: dpo@mindi.ro și ne vom asigura că vom răspunde sau vom implementa cererea dvs. legală în termen de treizeci de zile. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și dreptul de a vă adresa instanței judecătorești.

9. Actualizări ale Politicii Mindi de Protecție a Datelor cu Caracter Personal

Mindi actualizează periodic prezenta Politică de Prelucrare a Datelor Personale, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate de aceasta se extind sau se schimbă, sau în situația în care apar modificări ale legislației aplicabile. Veți găsi întotdeauna cea mai actuală versiune pe Portal și în Sucursală. Prin urmare, ar trebui să verificați periodic dacă există actualizări. În cazul în care Mindi aduce modificări majore practicilor specificate în prezenta Politică de Prelucrare a Datelor Personale, Mindi va notifica Clienții, trimițând un email la adresa de email pe care au furnizat-o sau prin intermediul Portalului. Mindi va obține consimtamantul persoanelor vizate privind schimbările, atunci când obținerea consimțământului este necesară potrivit legii.

Dacă aveți orice nelămuriri privind Politica noastră de prelucrare a Datelor, puteți contacta responsabilul Mindi cu protecția datelor la următoarea adresă de email dpo@mindi.ro sau puteți trimite o scrisoare la adresa Mindi.

Last update: 17.05.2018. © 2018 Mindi IFN S.A. all rights reserved.