Politica de Prelucrare a Datelor Personale

Mindi IFN S.A., cu sediul în str. Bilciurești nr. 9A, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12362/2016, având codul unic de înregistrare 36542096, înregistrată în Registrul General al Instituțiilor Financiare Nebancare sub nr. RS-PJR-41-110095/16.02.2018 (numită în cele ce urmează, în scop de simplificare, Mindi), prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea legislației aplicabile privind protecția datelor personal și în conformitate cu prezenta politică de prelucrare a datelor personal.

Pentru a vă putea analiza cererea de creditare, este nevoie să vă înregistrați datele personale. Aceste informații pot include date personale și sensibile.

Pentru a respecta legislația privind protecția datelor cu caracter personal, trebuie să cerem permisiunea dvs. de a colecta și prelucra datele dvs. personale și sensibile, în scopul evaluării solvabilității dvs., al reducerii riscului de creditare și al determinării gradului dvs. de îndatorare, în vederea încheierii Contractului.

 1. Definiții folosite în Politica de Prelucrare a Datelor Personale
  1.1. Client: o persoană fizică ce depune o cerere pentru a solicita un credit, fie în format electronic pe Portal, fie personal, în scris, în Sucursală, indiferent dacă cererea este sau nu urmată de încheierea unui Contract;
  1.2. Portal: pagina de internet a Mindi (care în prezent are numele de domeniu www.mindi.ro), unde Clientul este identificat prin Profilul său personal și prin care se asigură comunicarea reciprocă și schimbul de informații între Client și Societate;
  1.3. Contract: Contractul de Credit încheiat între Client și Mindi pentru stabilirea termenilor privind acordarea și rambursarea creditului/creditelor

  Politica noastră de prelucrare a datelor personale se aplică tuturor informațiilor personale colectate de Mindi despre dvs., indiferent de modalitatea prin care ne divulgați aceste informații (de exemplu, prin completarea profilului dvs. pe Portal sau prin depunerea unei cereri in Sucursale, prin diverse aplicații, telefonic, prin corespondența e-mail etc.).

  Divulgarea de informații personale prin oricare din aceste modalități reprezintă consimțământul dvs. ca Mindi să prelucreze aceste date conform prezentei Politici de prelucrare a datelor personale.

  Aveți dreptul, în orice moment, să va retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si puteți face aceasta în același mod în care l-ați transmis (prin profilul dvs. de pe Portal, printr-o cerere scrisă depusă în orice Sucursală, telefonic, prin e-mail etc.). Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor dvs. personale până la momentul retragerii consimțământului și nici datele colectate și procesate în baza altui temei juridic decât consimțământul.

 2. Ce informații colectăm de la dvs.?

  Mindi va prelucra următoarele dvs. date cu caracter personal (denumite împreună „Date cu Caracter Personal”):
  a) date de identificare: nume și prenume, numărul de telefon fix/mobil, serie și numar act de identitate, adresa de email, adresa de domiciliu, imaginea (fotografii), înregistrări voce, datele cardului de plată, Codul Numeric Personal;
  b) date privind solvabilitatea: date financiare privind contul/conturile de credit deținute în cadrul Societății, valoarea venitului dvs. lunar și sursa lui;
  c) date privind identificatori online furnizați de dispozitive sau aplicații și protocoalele lor (de tip cookie sau alți identificatori).
 3. Cum vom folosi informațiile despre dvs.?

  Mindi prelucrează diferite Date cu Caracter Personal în principal în scopul executării Contractului, respectiv al exercitării tuturor drepturilor și obligațiilor Societății în legătură cu încheierea Contractului, inclusiv monitorizarea executării Contractului.

  În scopul evaluării solvabilității dvs. și al reducerii riscului de creditare, Mindi prelucrează Date cu Caracter Personal și atunci când este necesară parcurgerea etapelor premergătoare încheierii contractului de credit, respectiv:
  3.1. pentru crearea Profilului de utilizator și utilizarea Portalului, respectiv pentru a asigura accesul dvs. la Portal și pentru a asigura prestarea serviciilor specifice oferite de către Societate prin intermediul Portalului;
  3.2. Identificarea și validarea, respectiv:
  3.2.1. Pentru a valida datele cardului dvs. de plată;
  3.2.2. Pentru a face o fotografie a imaginii dvs. în scop de prevenire a fraudelor;
  3.2.3. Pentru a obține datele cardului dvs. de plată în vederea introducerii lor în formularul de cerere și pentru a fi utilizate în procesarea plăților efectuate de prestatorul de servicii S.C NETOPIA S.R.L.
  3.3. Evaluarea bonității, respectiv evaluarea solvabilității dvs., în vederea încheierii Contractului; de asemenea, Societatea poate utiliza Datele cu Caracter Personal în scopul raportării datelor privind solvabilitatea (cum ar fi, raportarea la Biroul de Credite și Registrul Central al Creditelor);

  De asemenea, pentru a veni în sprijinul nevoilor clienților săi, Mindi prelucrează Date cu Caracter Personal și pentru comunicări comerciale și informații privind produsele/serviciile noastre, adică pentru a transmite Clienților comunicări comerciale și alte informații privind produsele/serviciile Mindi care pot fi relevante pentru dvs. Orice astfel de comunicări vor fi transmise prin e-mail/ Portal/sms. Aveți în orice moment opțiunea de a cere să nu mai primiți aceste comunicări comerciale și informații privind produse/servicii.

 4. Transmiterea și obținerea Datelor dvs. cu Caracter Personal către și de la alte entități
  Mindi poate transmite Datele dvs. cu Caracter Personal altor destinatari, astfel:
  4.1. Împuterniciților desemnați să prelucreze datelor cu caracter personal pe seama noastră;
  4.2. Datele dvs. cu Caracter Personal pot fi comunicate prestatorilor de servicii de plată desemnați pentru procesarea plăților făcute între dvs și Mindi în executarea Contractului.
  Este important să știți că aceste entități nu pot prelucra Datele dvs. pentru alte scopuri decât cele arătate prin prezenta Politică.
  Mindi poate obține Date cu Caracter Personal despre dvs. de alte entități, astfel:
  4.3. Putem obține informații cu privire la Client de la terți (inclusiv Birourile de Credit, autoritățile fiscale, Registrul Central de Credit, agențiile de recuperare și colectarea creanțelor și societăți specializate în analiza datelor (scoring)) pentru evaluarea bonității (solvabilității) Clientului și pentru raportarea datelor privind conduita financiară în conformitate cu obligațiile impuse de legislația în vigoare;
  4.4. De asemenea, Mindi poate comunica o parte sau toate Datele dvs. cu Caracter Personal atunci când legislația o impune precum și în cazul în care consideră, cu bună-credință, că această comunicare este necesară pentru a proteja drepturile sale și/sau pentru a respecta o procedură judiciară sau o dispoziție al instanței.
  Mindi nu va utiliza Datele cu Caracter Personal pentru:
  4.5. comercializarea, vânzarea sau închirierea către terți fără acordul Clientului;

  4.6. transferul în afara Spațiului Economic European.

 5. Temeiurile prelucrării datelor

  Nu aveți nici o obligație de a consimți să ne divulgați Datele dvs. cu Caracter Personal și nici de a consimți la prelucrarea acestora conform acestei Politici de prelucrare a datelor, dar trebuie să fiți conștienți de faptul că refuzul dvs. va avea ca rezultat imposibilitatea de a utiliza Portalul și de a implementa obligațiile în conformitate cu Contractul și/sau Termenii și Condițiile pentru utilizarea Portalului.

  Deși Mindi cere acordul explicit pentru prelucrarea datelor, în conformitate cu prevederile legale consimțământul dvs. nu este totdeauna necesar. De asemenea, Mindi poate utiliza alte temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor.
 6. Cât timp stocăm Datele cu Caracter Personal ale Clienților?

  Datele cu Caracter Personal ale Cliențior vor fi prelucrate pe întreaga durată a relației contractuale dintre aceștia și Mindi și pentru o perioadă suplimentară de 5 ani de la încetarea raporturilor contractuale, pentru scopul ținerii unor evidențe a datelor (e.g. îndeplinirea unor obligații de raportare față de autoritățile publice, apărarea drepturilor și intereselor Societății în proceduri judiciare, arbitrale sau administrative), precum și pentru statistici privind serviciile prestate Clientului de către Mindi.
  Dacă vă retrageți acordul și nu mai există temeiuri juridice pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care să prevaleze, Mindi va înceta, pe viitor, prelucrarea datelor.

 7. Garanții
  Securitatea datelor colectate este foarte importantă pentru Mindi. De aceea, am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informații. Măsurile de securitate includ politici, proceduri și aspecte tehnice privind controlul accesului la date. Aceste măsuri sunt concepute să asigure în mod rezonabil protecția Datelor cu Caracter Personal ale Clientului împotriva pierderii, accesului neautorizat, dezvăluirii, alterării sau distrugerii. Mindi poate folosi măsuri precum criptarea, protocoale SSL (care asigură confidențialitatea comunicațiilor pe Internet), firewall-uri, lacăte fizice, restricții interne, protecția parolei și alte măsuri de securitate care ajută la împiedicarea accesului neautorizat la Datele cu Caracter Personal ale Clientului. În plus, Mindi utilizează protocoale de securitate standard și mecanisme pentru comunicarea datelor sensibile.
 8. Drepturile de care beneficiați conform legii
  Conform legii, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de a avea acces la date; dreptul de a interveni asupra datelor (inclusiv dreptul de rectificare și dreptul de a restricționa prelucrarea); dreptul la opoziție (inclusiv dreptul de a retrage acordul în orice moment și dreptul la ștergerea datelor); dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale.

  În funcție de dvs.solicitarea dvs., Mindi:
  a) vă va confirma dacă prelucrează Datele dvs. cu Caracter Personal, gratuit pentru o astfel de cerere pe an;
  b) va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau anonimiza Datele dvs. cu Caracter Personal sau la cerere;
  Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, puteți depune o cerere scanata si semnata la următoarea adresă: office@mindi.ro sau prin posta la adresa: Strada Bilciuresti, Nr. 9A, Etaj 7, Sector 1, Bucuresti ori telefonic, prin agentul dvs. De asemenea, aveți dreptul de a depune o cerere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor și aveți dreptul de a vă adresa instanței.

 9. Actualizări ale Politicii Mindi de Protecție a Datelor cu Caracter Personal

  Mindi actualizează periodic prezenta Politică de Prelucrare a Datelor Personale, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate de aceasta se extind sau se schimbă, sau în situația în care apar modificări ale legislației aplicabile. Veți găsi întotdeauna cea mai actuală versiune pe Portal și în Sucursală. Prin urmare, ar trebui să verificați periodic dacă există actualizări. În cazul în care Mindi aduce modificări majore practicilor specificate în prezenta Politică de Prelucrare a Datelor Personale, Mindi va notifica Clienții, trimițând un email la adresa de email pe care au furnizat-o sau prin intermediul Portalului. Mindi va obține acordul persoanelor vizate privind schimbările, atunci când obținerea consimțământului este necesară potrivit legii.

  Dacă aveți orice nelămuriri privind Politica noastră de prelucrare a Datelor, puteți contacta responsabilul Mindi cu protecția datelor la următoarea adresă de email raluca.prunaru@mindi.ro  sau puteți trimite o scrisoare la adresa Mindi.