Condiții generale

1. DEFINIȚII:

Contract: Contractul de Linie de Credit încheiat între Părți, care constă din Condițiile Speciale și Condițiile Generale, precum și toate actele adiționale și anexele la acesta. Condițiile Speciale sunt generate în baza Cererii Împrumutatului și sub rezerva evaluării bonității (solvabilității) Împrumutatului, efectuată de Creditor;

Condiții Generale: prevederile obligatorii care reglementează obligațiile Părților stabilite în Contract;

Creditor: Mindi IFN S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12362/2016, și înregistrată în Registrul General al Instituțiilor Bancare Nefinanciare sub nr. RG-PJR-41-110319.

Împrumutat: o persoană fizică care a depus Cereri și/sau a încheiat Contractul;

Partea sau Părțile: Împrumutatul și / sau Creditorul, menționați individual sau colectiv în Contract;

Limita Liniei de Credit: Valoarea maximă aprobată de Creditor, până la care Împrumutatul poate depune Cereri pentru utilizarea Creditelor în baza Contractului;

Limita Potențială a Liniei de Credit: Limita valorii Creditului estimată de Creditor, până la care Limita Liniei de Credit poate fi majorată, pe baza Cererilor și la discreția Creditorului;

Cerere: Cererea de solicitare a unui Credit până la Limita Liniei de Credit, transmisă de Împrumutat Creditorului în conformitate cu prezentul Contract;

Credit: Mijloacele financiare puse de Creditor la dispoziția Împrumutatului în conformitate cu prezentul Contract;

Valoarea Creditului: Valoarea mijloacelor financiare definite în Condițiile Speciale, care sunt puse de Creditor la dispoziția Împrumutatului în conformitate cu acest Contract;

Valoarea Creditului Acordat: Valoarea totală a Creditului/Creditelor acordate efectiv de Creditor Împrumutatului în baza Contractului și în valoarea prevăzută în Condițiile Speciale, fie la încheierea Contractului, fie ulterior, în baza Cererii/Cererilor Împrumutatului și în Limita Liniei de Credit;

Rata anuală a dobânzii: indică procentul aplicat Valorii Creditului care trebuie să fie achitat pentru acordarea Creditului, considerând un an de 365/ 366 zile, conform prevederilor din Condițiile Speciale;

Remunerații contractuale: Remunerațiile plătibile de Împrumutat Creditorului în legătură cu acordarea și menținerea unui Credit (monitorizare, înregistrare, operațiuni financiare, etc.), serviciul datoriei și alte servicii suplimentare, inclusiv Dobânda Creditului, dobânzi penalizatoare, comisioane și costuri și alte plăți în conformitate cu acest Contract;

Plăți contractuale: toate plățile care vor fi efectuate de către Împrumutat în favoarea Creditorului în conformitate cu acest Contract, inclusiv rambursările integrale sau parțiale ale Creditului și plățile integrale sau parțiale ale Remunerațiilor contractuale;

Dobânda Anuală Efectivă: costul total al Limitei Liniei de Credit calculat la momentul încheierii Contractului și exprimat ca procentaj anual (DAE) din valoarea totală a Creditului/Creditelor acordate în conformitate cu Contractul, care este definită și calculată în conformitate cu Legea, pentru Creditul/Creditele acordate în conformitate cu acest Contract, și care este prevăzută în Condițiile Speciale luând în calcul următoarele premise: Împrumutatul își va respecta obligațiile contractuale și întreaga valoare a Limitei Liniei de Credit a fost trasă imediat;

Termen de plată: Perioada de timp calculată de la data la care Creditul a fost acordat Împrumutatului până la Data rambursării integrale a Valorii Creditului și a tuturor Remunerațiilor contractuale, și până la expirarea (ultima zi) a perioadei de Reeșalonare, în caz de Reeșalonare conform Clauzelor 3.9-3.12;

Data rambursării integrale: data prevăzută în Condițiile Speciale până la care Împrumutatul trebuie să ramburseze integral Valoarea Creditului Acordat și toate Remunerațiile contractuale;

Valoarea totală plătibilă: costul total al Limitei Liniei de Credit calculat la încheierea Contractului ca valoarea totală a Ratei Anuale a dobânzii plătibile în baza Contractului și valoarea totală a comisioanelor pe care Împrumutatul trebuie să le plătească în conformitate cu acest Contract, conform prevederilor din Condițiile Speciale. Valoarea totală plătibilă exclude dobânda penalizatoare, Comisionul de rambursare anticipată și plata în avans a dobânzii la Reeșalonare, precum și toate comisioanele plătibile, inclusiv cele plătibile băncii în cazul transferului Valorii Creditului în contul Creditorului, deoarece aceste comisioane depind de acțiunile Împrumutatului și nu sunt cunoscute de Creditor la data Contractului;

Reeșalonare: posibilitatea Împrumutatului, cu acordul Creditorului, de a prelungi data rambursării cu perioade succesive de cel mult treizeci (30) de zile, în vederea extinderii Datei rambursării integrale, până la o perioadă cumulată totală de 365 de zile de la data acordării Valorii Creditului inițial, conform prevederilor Contractului;

Contul Creditorului: orice cont bancar al Creditorului prevăzut în Condițiile Speciale, în care Împrumutatul poate transfera sumele aferente rambursărilor Creditului/Creditelor și Remunerațiile contractuale;

Contul Împrumutatului: orice cont bancar curent al Împrumutatului prevăzut în Contract, sau comunicat de Împrumutat, precum și orice cont bancar curent folosit de Împrumutat pentru a transfera plăți către contul Creditorului în baza acestui Contract;

Adresa de e-mail a Împrumutatului: adresa de e-mail a Împrumutatului menționată în Contract, sau orice altă adresă de e-mail notificată ulterior Creditorului în conformitate cu prezentul Contract, al cărui unic utilizator este Împrumutatul;

Număr/numere de telefon: orice numerele de telefon prevăzute în Contract, în Profil și / sau Sucursală, sau orice alt număr de telefon notificat ulterior Creditorului în conformitate cu acest Contract, al căror unic utilizator este Împrumutatul;

Portal: website-ul deținut de Creditor (în prezent deținând numele de domeniu www.mindi.ro) în care Împrumutatul este identificat prin profilul său personal și care asigură comunicațiile și schimbul bidirecțional de informații între Părți cu privire la acest Contract;

Profil: interfața personală creată pe Portal de către Împrumutat, prin care acesta din urmă poate accesa informații legate de Contract și de ofertele de produse și servicii puse la dispoziție de Creditor. Profilul poate fi accesat de Împrumutat prin introducerea adresei de e-mail și a parolei respective;

Sucursală: orice sediu permanent sau locație în care Creditorul sau partenerii autorizați ai Creditorului (dacă este cazul) derulează activități de creditare. Lista Sucursalelor este disponibilă la Sucursale sau pe Portal;

Lege: Actele normative aplicabile în România.

2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI, INCLUSIV PRIN MIJLOACE LA DISTANȚĂ

Stabilirea relației contractuale între Părți va fi asigurată în următoarea manieră:

2.1   În cazul în care Contractul a fost încheiat sau modificat în Sucursală, acesta va intra în vigoare atunci când este semnat de ambele Părți, și odată ce datele privind cardul de plată al Împrumutatului au fost verificate și validate conform Clauzei 2.3;

2.2   În cazul în care Contractul a fost încheiat prin mijloace la distanță, trebuie să se respecte procedura de mai jos:

2.2.1   pe Portal, Împrumutatul va completa Cererea introducând Valoarea Creditului și Termenul de Plată, și va furniza (încărca) alte date și documente solicitate. De asemenea, în cazul plăților electronice, se va deschide link-ul către prestatorul respectiv de servicii (NETOPIA S.R.L.), în care Împrumutatul trebuie să introducă datele cardului de plată. La completarea Cererii mai sus menționate:

2.2.1.1   Împrumutatul introduce parola pentru a crea un Profil pe Portal;

2.2.1.2  oferta Creditorului pentru Imprumutat este prezentata in baza informatiilor furnizate in Cerere (denumită în cele ce urmează, Oferta). Dacă, în cadrul procesului de cerere, Împrumutatul a modificat informațiile introduse în Cerere (spre exemplu Valoarea Creditului solicitat), se va realiza o nouă Ofertă, cu condițiile nou introduse de Împrumutat. În baza cererii Împrumutatului, Creditorul va furniza Împrumutatului Oferta pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil. Împrumutatul are dreptul să analizeze Oferta pentru o perioadă de 15 zile de la emiterea acesteia, sau poate cere o reducere a acestei perioade. Dacă Împrumutatul decide să folosească termenul de 15 zile pentru a evalua Oferta, se va transmite o notificare scrisă prin e-mail Creditorului, iar Creditorul are obligația de a menține Oferta până la expirarea perioadei respective. Împrumutatul are dreptul de a reveni în orice moment în decursul perioadei de 15 zile accesându-și profilul în Portal pentru a accepta Oferta și va urma procedura de mai jos;

2.2.1.3   bifând butonul „Accept”, Împrumutatul confirmă Creditorului acordul pentru ca acesta (i) să folosească datele personale ale Împrumutatului pentru identificarea Împrumutatului, pentru evaluarea bonității (solvabilității) Împrumutatului și pentru implementarea Contractului în conformitate cu Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal; (ii) să folosească Portalul conform Termenilor și Condițiilor de utilizare a Portalului; (iii) să reducă dreptul Împrumutatului de a folosi perioada de 15 zile pentru analiza Ofertei, în cazul în care Împrumutatul nu a beneficiat de această perioadă conform Clauzei 2.2.1.2 de mai sus; (iv) să stabilească relația contractuală cu Creditorul conform prevederilor Contractului și (v) să genereze Contractul;

2.2.1.4  codul de verificare (denumit în cele ce urmează Codul de Verificare) care va fi transmis de către Creditor Împrumutatului la Numărul de telefon al Împrumutatului.Introducand Codul de Verificare, Imprumutatul accepta Oferta si confirma concluziile contractuale;

2.2.1.5   după identificarea reușită în baza datelor și informațiilor furnizate de Împrumutat, Creditorul va evalua bonitatea (solvabilitatea) Împrumutatului prin intermediul unor prestatori de servicii interni sau externi autorizați. În urma verificării bonității, Împrumutatul va fi înștiințat cu privire la încheierea Contractului prin mesaj electronic transmis la adresa de e-mail a Împrumutatului împreună cu Contractul.

2.2.2   Momentul în care Împrumutatul primește Valoarea Creditului specificată în Condițiile Speciale constituie încheierea Contractului sau convenirea unor noi Condiții Speciale, în cazul Cererilor ulterioare (repetate) în temeiul Contractului între Părți, prin mijloace la distanță.

2.3   Pentru a valida datele cardului de plată al Împrumutatului, Împrumutatul autorizează Creditorul să efectueze încasarea unei sume de 0,10 RON de pe cardul de plată al Împrumutatului, sumă ce va fi rambursată de Creditor Împrumutatului după finalizarea procesului de validare, dar cel târziu în următoarele șapte zile lucrătoare.

2.4   Contractul încheiat prin mijloace la distanță va avea aceeași valoare juridică ca un contract semnat pe suport de hârtie sau sub semnătură electronică autorizată.

2.5   Prin depunerea cererii, Împrumutatul confirmă următoarele:

2.5.1   datele personale și informațiile specificate de Împrumutat pe Cerere, precum și toate documentele depuse, sunt corecte, complete și adevărate, iar acesta cunoaște sancțiunile penale prevăzute în Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații;

2.5.2   Împrumutatul are capacitatea juridică deplină de a acționa și nu se află sub influența substanțelor alcoolice, narcotice și/sau psihotrope;

2.5.3   toate informațiile pre-contractuale contractului conform Informațiilor Standard la Nivel European privind Creditul pentru Consumatori și condițiile esențiale ale Contractului cu privire la acordarea și rambursarea Creditului, a tuturor Remunerațiilor contractuale plătibile de Împrumutat Creditorului (Dobânda, Dobânda penalizatoare, Comisioanele și costurile, și Valoarea Totală Plătibilă), dreptul Împrumutatului de a se retrage din (Clauza 6.1) sau de a înceta (Clauzele 6.5 și 6.8) Contractul au fost puse la dispoziția Împrumutatului în Sucursală sau pe Portal prin intermediul Informațiilor Standard la Nivel European privind Creditul pentru Consumatori, Condițiile Generale și Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, iar Împrumutatul a confirmat și este de acord cu prevederile fiecărei condiții din Contract și cunoaște pe deplin obligațiile care decurg din Contract;

2.5.4   Creditul/Creditele solicitat/solicitate de Împrumutat și acordat/acordate de Creditor vor fi folosite pentru nevoi personale și în conformitatea cu Legea.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI ACORDAREA CREDITULUI. REEȘALONARE. DURATĂ

3.1.   Prin încheierea prezentului Contract, Creditorul se obligă să pună la dispoziția Împrumutatului Creditul/Creditele până la valoarea maximă a Limitei Liniei de Credit, pe baza Cererii/Cererilor acestuia din urmă și în cazul aprobării lor, iar Împrumutatul se obligă să ramburseze integral și la timp Creditul/Creditele, împreună cu Remunerațiile contractuale aplicabile în baza acestui Contract până în ultima zi a Termenului de plată. În cazul în care Împrumutatul și-a îndeplinit obligațiile aferente Contractului și a decis să primească un nou Credit, Împrumutatul va transmite Cererea în conformitate cu procedura prevăzută în Clauza 3.4 din Contract și niciun nou contract pentru linie de credit nu se va încheia între Părți pe perioada de valabilitate a acestui Contract.

3.2.   Contractul este încheiat pe o perioadă nedeterminată, însă această perioadă nu va depăși limita impusă de Lege (respectiv 5 (cinci) ani de la data încheierii Contractului).

3.3.   Un Credit va fi pus la dispoziția Împrumutatului la încheierea Contractului și pe baza solicitării Împrumutatului în numerar la Sucursală sau prin transfer în contul Împrumutatului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care Cererea Împrumutatului a fost aprobată de Creditor. Dacă a fost solicitat transferul, Creditul se va considera acordat la data la care Creditorul realizează transferul bancar în contul Împrumutatului.

3.4.   Împrumutatul poate depune Cererea prin:

3.4.1.   semnarea și prezentarea formularului de Cerere în Sucursală;

3.4.2.   apelând Numărul de telefon și menționând prenumele, numele mijlociu (dacă este cazul) și numele Împrumutatului, numărul Contractului și valoarea Creditului pe care Împrumutatul dorește să o folosească din Limita Liniei de Credit, precum și Data la care Împrumutatul va rambursa integral Valoarea Creditului Acordat și metoda de acordare a Creditului (respectiv numerar / transfer în contul Împrumutatului); sau

3.4.3.   prin intermediul Profilului de pe Portal.

3.5.   Creditorul va decide unilateral cu privire la aprobarea, aprobarea cu modificări sau respingerea Cererii, luând în considerare evaluarea bonității (solvabilității) Împrumutatului și îndeplinirea obligațiilor aferente prezentului Contract.

3.6.   Creditorul va informa Împrumutatul cu privire la aprobarea sau respingerea Cererii în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii Cererii.

3.7.   Creditorul are dreptul dar nu și obligația să respingă Cererea pe motive justificate, prevăzute pentru rezilierea unilaterală a Contractului la Clauza 6.5.

3.8.   Creditorul poate modifica condițiile Cererii transmise de Împrumutat și va informa Împrumutatul în acest sens. Într-un astfel de caz, Împrumutatul, într-un termen de 1 (o) zi lucrătoare, va informa Creditorul dacă acceptă sau nu modificările. Dacă Împrumutatul nu informează Creditorul cu privire la acceptarea / neacceptarea Cererii modificate, Cererea va fi considerată respinsă, iar Împrumutatul poate transmite o nouă Cerere.

3.9.   Împrumutatul va avea dreptul să reeșaloneze Data rambursării integrale, pentru o perioadă de cel mult treizeci (30) de zile. Într-un astfel de caz, Împrumutatul va informa Creditorul cu privire la perioada de Reeșalonare solicitată și va plăti în avans dobânda la rata prevăzută în Condițiile Speciale, calculată pe zi pe întreaga perioadă de Reeșalonare (zile). Împrumutatul poate solicita Reeșalonări succesive, Rata dobânzii în cazul Reeșalonării fiind ulterior percepută pentru fiecare perioadă de Reeșalonare solicitată în condițiile prevăzute în Contract.

3.10.   Pentru exercitarea dreptului de Reeșalonare, Împrumutatul va achita o plată în avans pentru dobânda aferentă menționată în Articolul 3.9 de mai sus cu indicarea numărului Contractului. Creditorul nu va avea obligația să acorde Reeșalonarea decât dacă primește de la Împrumutat toate informațiile solicitate în  Contract. Reeșalonarea va intra în vigoare la data la care dobânda pentru Reeșalonare este primită în contul Creditorului.

3.11.   Plata dobânzii în conformitate cu Clauzele 3.9 și 3.10 va fi considerată drept o reconfirmare din partea Împrumutatului a declarațiilor acordate la încheierea Contractului și a faptului că informațiile și documentele inițiale furnizate Creditorului nu au suferit modificări.

3.12.   Creditorul poate decide unilateral cu privire la aprobarea sau respingerea Reeșalonării în funcție de îndeplinirea obligațiilor de către Împrumutat, și va avea dreptul să respingă Reeșalonarea pe baza motivelor obiective prezentate în Clauza 6.5.

3.13.   Dacă Împrumutatul nu a folosit toată Limita Liniei de Credit până în ultima zi calendaristică a lunii în curs, Creditorul are dreptul de a restabili unilateral partea nefolosită a Limitei Liniei de Credit. Creditorul poate stabili o nouă Limită a Liniei de Credit pentru Împrumutat după aprobarea noii Cereri a Împrumutatului.

4. REMUNERAȚII CONTRACTUALE

4.1.   Dobânda Creditului  

Pentru utilizarea Creditului/Creditelor, Împrumutatul va plăti dobândă fixă prevăzută în Condițiile Speciale si aplicată la Valoarea Creditului. Rata dobânzii este calculată pe zi începând cu data la care Contractul a fost încheiat sau la data la care Cererea respectivă a fost primită de Creditor. Formula utilizată pentru determinarea Ratei dobânzii este:

Valoarea Creditului x Rata Anuală a dobânzii x număr zile

până la Data rambursării integrale

Rata dobânzii = --------------------------------------------------------------------------- x 100

                                     365 sau 366 (în cazul anilor bisecți)

4.2.   Dobândă penalizatoare

4.2.1.   Dacă Împrumutatul nu respectă Termenul de plată, Împrumutatul va plăti Dobânda penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, calculată la rata fixă definită în Condițiile Speciale aplicată la principalul restant al Creditului, începând cu prima zi după Termenul de plată și până la plata integrală a tuturor Remunerațiilor contractuale plătibile. Dacă împotriva Împrumutatului sunt inițiate proceduri de executare silită, Creditorul nu va percepe Dobândă penalizatoare, în absența prevederilor legale contrare.

4.3.   Împrumutatul va plăti Comisioanele și costurile aferente în legătură cu acest Contract, astfel cum acestea au fost specificate în Condițiile Speciale (în măsura în care au fost specificate):

4.4.   Valoarea dobânzii Creditului, a Dobânzii penalizatoare și/sau a comisioanelor și costurilor nu vor depăși restricțiile impuse de lege, după caz.

4.5.   Taxele suplimentare nu sunt legate de acordarea Creditului și sunt plătite exclusiv la alegerea Împrumutatului pentru solicitarea de servicii suplimentare.

4.6.   Creditorul are dreptul, la propria discreție și/sau în scop de marketing:

4.5.1.   Să ofere Împrumutatului primul Credit (a cărui perioadă de valabilitate nu este mai mare de 30 de zile) gratuit, prin aplicarea unei reduceri tuturor Remunerațiilor contractuale în cuantumul specificat în Condițiile Speciale;

4.5.2.   Să nu solicite și/sau să calculeze sau să întrerupă calculul Dobânzii Creditului, Dobânzii penalizatoare sau a comisioanelor și costurilor și / sau să reducă Remunerațiile contractuale

4.5.3.   Să reînnoiască valabilitatea Contractului încetat datorită întârzierii oricărei/oricăror Plăți Contractuale în cazul în care (i) Împrumutatul a efectuat plata tuturor acestor Plăți Contractuale întârziate sau (ii) Împrumutatul a solicitat și i s-a acordat perioada de Reeșalonare sau (iii) s-a încheiat un contract separat între Părți.

5. PLĂȚI CONTRACTUALE ȘI IMPUTAȚIA PLĂȚILOR

5.1.   Împrumutatul va rambursa Plățile contractuale aplicabile în Termenul de plată prin

5.1.1.   plată electronică, prin comunicarea datelor cardului către Creditor, folosind Numărul de telefon sau prin intermediul unui prestator de servicii de plăți electronice (NETOPIA S.R.L.). Împrumutatul autorizează în mod expres și irevocabil Creditorul să debiteze cardul său de plată cu orice sumă, care însă nu poate depăși valoarea Plății/Plăților Contractuale restante și scadente.

5.1.2.   transfer bancar din contul Împrumutatului în contul Creditorului. Rambursarea prin transfer bancar este considerată ca fiind efectuată la momentul creditării contului bancar al Creditorului.

5.1.3.   prin debitare directă, cu debitarea automată a contului Împrumutatului și creditarea contului Creditorului, dar în cazul în care respectivele Plăți contractuale sunt restante, în baza cererii Creditorului adresată băncii Împrumutatului. Împrumutatul autorizează în mod expres și irevocabil Creditorul să transmită cererea de plată pentru debitare directă la banca Împrumutatului, pentru orice sumă, care nu poate depăși valoarea Plății/Plăților contractuale restante și scadente.

5.1.4.   în numerar la Sucursală sau utilizând terminalele de plată automată.

5.2.   Dacă Data rambursării integrale a fost reeșalonată, Împrumutatul, pe perioada Reeșalonării, nu va plăti alte Plăți contractuale, care sunt amânate (suspendate) pentru perioada respectivă și nu sunt calculate pentru perioada de Reeșalonare. Rambursarea Valorii Creditului Acordat în perioada de Reeșalonare nu este considerată întârziată, cu excepția cazului în care Creditul era restant la data la care solicitarea Împrumutatului privind Reeșalonarea Creditului a fost transmisă Creditorului.

5.3.   Împrumutatul are dreptul să ramburseze Creditul parțial sau integral, împreună cu Remunerațiile contractuale, în orice moment anterior Termenului de plată, în conformitate cu acest Contract. Într-un astfel de caz, Împrumutatul are obligația de a plăti Creditorului un comision de rambursare anticipată în valoare de: a) 1% din valoarea Creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre data rambursării anticipate și ultima zi a Termenului de plată este mai mare de un an; b) 0,5% din valoarea Creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre data rambursării anticipate și ultima zi a Termenului de plată este mai mică de un an și va avea dreptul la o reducere proporțională a Remunerațiilor contractuale pentru Termenul de plată rămas. Rambursarea anticipată este aprobată de către Creditor numai în cazul în care Împrumutatul a achitat în totalitate, până la momentul respectiv, orice datorie scadentă (inclusiv principal, dobânzi sau orice Remunerație contractuală) în baza acestui Contract. Împrumutatul va notifica Creditorul în scris prin e-mail înainte de sau cel târziu la data rambursării anticipate.

5.4.   În cazul în care Împrumutatul a plătit în exces Plățile contractuale (inclusiv în cazul unei rambursări anticipate), aceste sume vor fi rambursate la cererea scrisă a Împrumutatului și în maniera solicitată (prin transfer în contul Împrumutatului sau în numerar la Sucursală) transmisă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data efectuării plății respective în exces. O cerere de rambursare transmisă după expirarea termenului de 30 de zile nu va mai fi procesată de către Creditor.

5.5.   Plata Împrumutatului care nu respectă prevederile prezentului Contract nu este considerată efectuată până la momentul identificării sale.

5.6.   Părțile, de comun acord, stabilesc că plățile primite de la Împrumutat vor fi imputate în următoarea ordine de prioritate:

5.6.1.   Dobândă pentru Reeșalonare;

5.6.2.   Dobândă penalizatoare;

5.6.3.   Comisioane și costuri;

5.6.4.   Dobânda Creditului;

5.6.5.   Principalul Creditului.

5.7.   Împrumutatul garantează personal rambursarea integrală către Creditor a Plăților contractuale în baza prezentului Contract cu toate bunurile sale.

6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI ȘI CONSECINȚE

6.1.   Împrumutatul are dreptul să se retragă din Contract în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii acestuia, fără a invoca motive, în conformitate cu Legea, prin:

6.1.1.   transmiterea unei notificări scrise Creditorului cu menționarea prenumelui, a numelui mijlociu (dacă este cazul), numelui Împrumutatului și a numărului de Contract și

6.1.2.   rambursarea integrală a Plăților contractuale fără întârzieri nejustificate, însă nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data transmiterii notificării susmenționate către Creditor.

Contractul va fi considerat încetat ca urmare a exercitării dreptului de retragere la data la care Împrumutatul a rambursat toate Plățile contractuale.

6.2.   În cazul în care Împrumutatul a comunicat notificarea scrisă privind exercitarea dreptului de retragere, Creditorul va informa fără întârziere Împrumutatul cu privire la primirea notificării de retragere.

6.3.   În cazul nerespectării de către Împrumutat a condițiilor prevăzute în Clauza 6.1, Contractul nu va fi considerat încetat și va rămâne în vigoare cu toate consecințele aferente.

6.4.   Ambele Părți vor avea dreptul să denunțe unilateral Contractul cu o notificare transmisă cu cel puțin două luni în avans față de data avută în vedere pentru încetarea Contractului.

6.5.   Creditorul, din motive justificate, are dreptul (a) să anuleze dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din Limita Liniei de Credit prin refuzarea Cererii; (b) să refuze Reeșalonarea și (c) să înceteze unilateral Contractul. Aceste motive justificate pot fi reprezentate de, fără însă a se limita la următoarele:

6.5.1.   În urma evaluării bonității de către Creditor este identificat un risc semnificativ de incapacitate a Împrumutatului să ramburseze Valoarea Totală a Creditului;

6.5.2.   Împrumutatul a prezentat Creditorului informații false sau documente false, informații incorecte, incomplete, învechite sau care induc în eroare, sau nu a depus informațiile și/sau documentele necesare;

6.5.3.   Împrumutatul a efectuat tranzacții bancare neautorizate / frauduloase;

6.5.4.   Împrumutatul întârzie rambursarea Creditului sau a oricăreia dintre Remunerațiile contractuale pentru mai mult de 7 zile;

6.5.5.   Împrumutatul a încălcat în mod semnificativ orice altă obligație contractuală și această încălcare nu a fost remediată în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea unei notificări scrise de la Creditor în acest sens;

6.5.6.   Împotriva Împrumutatului a fost inițiată o acțiune penală privind o eventuală fraudă a Împrumutatului, falsificarea de documente, delapidare, furt calificat sau furt prin efracție de orice tip de proprietate (inclusiv mijloace financiare) și activități infracționale similare, precum și în cazul suspiciunilor privind spălarea de bani;

6.5.7.   A fost depusă o cerere pentru declararea insolvenței Împrumutatului;

6.5.8.   Orice alt motiv prevăzut în Lege.

6.6.   Creditorul va informa Împrumutatul în scris cu privire la motivele pentru (a) respingerea Cererii sau a Reeșalonării la cererea Împrumutatului, b) încetarea Contractului în conformitate cu Clauza 6.5.

6.7.   În cazul nerespectării Termenului de plată sau al încetării Contractului indiferent de motiv, Împrumutatul va rambursa Creditorului toate Plățile contractuale (inclusiv Creditul scadent, Dobânda Creditului împreună cu toate Remunerațiile contractuale aplicabile) înainte de sau cel mai târziu la:

6.7.1.   Data încetării Contractului în cazurile prevăzute în Clauza 6.4;

6.7.2.   5 (cinci) zile lucrătoare în cazul încetării unilaterale a Contractului de către Creditor în baza Clauzei 6.5.

6.8.   Încălcarea de către Împrumutat a obligației de efectuare a oricărei Plăți contractuale în conformitate cu prezentul Contract poate avea consecințe negative pentru Împrumutat, Creditorul având dreptul:

6.8.1.   Să ia toate măsurile pentru inițierea executării silite împotriva Împrumutatului;

6.8.2.   Să raporteze biroului de credite. Datele personale ale Împrumutatului sunt stocate în baza de date a biroului de credit timp de 4 ani, în absența prevederilor contrare din Lege. Creditorul va informa Împrumutatul cu privire la comunicarea informațiilor negative către biroul de credit, în scris;

6.8.3.   Să declare scadența anticipată a tuturor Plăților contractuale datorate în baza Contractului, iar Împrumutatul trebuie să ramburseze imediat aceste sume, care vor deveni scadente și plătibile;

6.8.4.   Să retragă unilateral și permanent valoarea totală a Plăților contractuale plătibile din sumele disponibile pe cardul de plată al Împrumutatului și/sau în contul de plată al Împrumutatului;

6.8.5.   În plus față de  orice măsuri disponibile în conformitate cu acest Contract și a prevederilor Legii, poate transmite o înștiințare (înștiințări) către Împrumutat;

6.8.6.   Să genereze un istoric de credit al Împrumutatului cu privire la datoriile Împrumutatului, și poate divulga informațiile legate de bonitatea Împrumutatului.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

7.1.   Împrumutatul are dreptul să primească de la Creditor în mod gratuit, în orice moment pe perioada de derulare a Contractului, informații legate de obligațiile sale contractuale, inclusiv un extras sub forma unui grafic de rambursare care sa evidențieze plățile efectuate și plățile viitoare.

7.2.   Prin acest Contract, Împrumutatul își exprimă consimțământul în mod necondiționat că, în baza Legii:

7.2.1.   Creditorul va avea dreptul să transfere / cesioneze către terți (denumiți în continuare „cesionari”) Contractul sau toate drepturile rezultând din Contract;

7.2.2.   cesionarii vor avea dreptul la rândul lor să transfere aceste drepturi către un număr nelimitat de terți;

7.2.3.   În urma acestui transfer, Creditorul și cesionarii săi vor avea dreptul să divulge informațiile comunicate în scopul încheierii prezentului Contract.

7.3.   Transferul drepturilor rezultând din Contract nu va reduce garanțiile acordate Împrumutatului în baza Contractului fără consimțământul scris al Împrumutatului.

7.4.   Creditorul va notifica Împrumutatul cu privire la orice modificare a Contractului (inclusiv a Remunerațiilor contractuale) și a Anexelor acestuia cu 30 de zile înainte de aplicarea acestora. În acest caz, Împrumutatul, va informa Creditorul în termen de 15 zile, dacă acceptă sau nu modificările. Dacă Împrumutatul nu transmite această comunicare Creditorului, Contractul va fi considerat neschimbat și va rămâne în vigoare. Modificările susmenționate nu sunt aplicabile pentru Creditul acordat înainte de orice modificare.  Confirmarea modificărilor Contractului poate fi dată de Împrumutat atât în cadrul, cât și după perioada menționată mai sus, prin semnarea la Sucursală a unei noi Cereri (cuprinzând respectivele modificări ale Contractului) sau prin apăsarea butonului „acceptare” pentru potențialele modificări ale Contractului în cadrul completării respectivei Cereri pe Profilul din Portal.

8. ALTE PREVEDERI

8.1.   Împrumutatul va notifica Creditorul cu privire la toate schimbările apărute în informațiile menționate în Contract, inclusiv, dar fără a se limita la, documentul de identitate, locul de muncă, adresa, datele cardului de plată, adresa de e-mail, Numărul de telefon ale Împrumutatului, în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la apariția schimbărilor.

8.2.   Creditorul nu va fi ținut responsabil pentru notificările care nu au fost primite de Împrumutat ca urmare a unor erori de comunicare, pentru netransmiterea notificărilor de către Împrumutat cu privire la schimbarea informațiilor furnizate de acesta din urmă sau ca urmare a întreruperii căilor de comunicații (de ex. grevă a personalului poștei, scrisori pierdute, etc.). Pe întreaga durată a Contractului, în măsura în care Părțile folosesc mijloacele corespunzătoare de comunicare, Creditorul nu va fi răspunzător pentru nicio întrerupere a serviciilor poștale, faxului, transmisiei electronice sau a altor mijloace de comunicare, și nici pentru alte servicii non-tehnice prestate Creditorului, incluzând, dar fără a se limita la, erorile mijloacelor de comunicare ca urmare a transmiterii cu întârziere a e-mailurilor, pierderea totală sau parțială a mesajelor e-mailurilor, pagină de internet inițială falsă, eronată sau cu conținut invizibil, erori ale sistemelor de schimb de date și ale sistemelor de plăți electronice ale instituțiilor de credit (inclusiv servicii bancare).

8.3.   Creditorul, la alegerea sa și / sau în baza Legii, poate solicita Împrumutatului:

8.3.1.   Confirmarea noilor informații, așa cum au fost indicate prin telefon, utilizând Numărul de telefon sau Portalul, în Sucursală și/sau în alt mod;

8.3.2.   Informații suplimentare legate de implementarea acestui Contract și de acordarea Creditului, inclusiv informații legate de bonitate (solvență), identitatea Împrumutatului și / sau mijloacele financiare ale Împrumutatului.

Creditorul, până la primirea informațiilor complete de la Împrumutat în conformitate cu prezenta Clauză, poate refuza acordarea unui Credit sau Reeșalonarea unui Credit.

8.4.   Orice comunicări (notificări scrise, atenționări, propuneri, sugestii, solicitări, aprobări, refuzuri etc.) intre Părți cu privire la implementarea Contractului se vor efectua personal în Sucursală sau prin apel telefonic la Numărul de telefon, prin e-mail sau prin Profil pe Portal. Contestațiile vor fi comunicate la adresa sediului legal al Creditorului: Strada Bilciurești, nr. 9A, etaj 7, sector 1, București, România, iar Creditorul va răspunde la acestea în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea contestației. Toate comunicările realizate prin metodele menționate mai sus vor fi obligatorii pentru Părți.

8.5.   În orice moment pe durata Contractului, Creditorul are dreptul să suspende sau să înceteze identificarea și / sau comunicațiile Împrumutatului prin telefon, utilizând Numărul de telefon, sau prin Profilul din cadrul Portalului și să solicite Împrumutatului ca acea activitate să se desfășoare în Sucursală.

8.6.   Prezentul Contract reprezintă titlu executoriu, în baza Legii.

8.7.   Împrumutatul este informat și acceptă în mod expres dreptul Creditorului de a transfera toate obligațiile rezultând din acest Contract și din Anexele sale către societăți afiliate sau parte din grup, fără a fi necesară încheierea unui contract de novație între Părți. Într-un astfel de caz Creditorul va notifica Împrumutatul la adresa de e-mail a Împrumutatului sau prin Profilul din cadrul Portalului.

8.8.   Dacă oricare dintre termenii și condițiile prezentului Contract și ale anexelor sale care prevăd obligații mai restrictive pentru Împrumutat în comparație cu Legea devin nevalabile, reglementările respective ale Legii vor fi aplicabile prezentului Contract iar valabilitatea celorlalți termeni și condiții ale prezentului Contract și ale anexelor sale nu vor fi afectate.

9. PROTECȚIA DATELOR

9.1.   În contextul încheierii și executării prezentului Contract, Creditorul va putea prelucra următoarele date cu caracter personal ale Împrumutatului: prenume și nume, adresa de e-mail, adresa domiciliului, data nașterii, sexul, imaginea vizuală (fotografii și/sau înregistrări video), înregistrări audio, datele cardului de plată, codul numeric personal, parola de Profil atribuită de Creditor, datele financiare privind contul (conturile) de credit deținute la Creditor, informații privind solvabilitatea Împrumutatului.

9.2.   Prelucrarea datelor cu caracter personal acoperă următoarele scopuri:

9.1.1.   Crearea unui Profil și utilizarea Portalului, respectiv identificarea (prin fotografia Împrumutatului) și validarea Profilului (inclusiv detaliile cardului de plată) în cursul creării Profilului, pentru a permite accesul Împrumutatului la Portal și pentru a asigura prestarea unor servicii specifice puse la dispoziție de Creditor prin intermediul Portalului, conform Termenilor și Condițiilor de utilizare a Portalului, precum și conform Contractului;

9.1.2.   Îndeplinirea obligațiilor prevăzute prin Contract, inclusiv exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor Creditorului în legătură cu încheierea Contractului, inclusiv monitorizarea executării Contractului și exercitării drepturilor Creditorului împotriva Împrumutatului;

9.1.3.   Crearea de statistici, asigurarea obligațiilor de raportare ale Creditorului în temeiul Legii, precum și primirea și transmiterea respectivelor informații către instituții centrale sau municipale și / sau autoritățile de supraveghere prevăzute de Lege;

9.1.4.   Primirea și furnizarea de informații către birourile de credit direct sau prin terți în scopuri de bonitate (precum raportarea la Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit și autoritățile fiscale);

9.1.5.   Cesiunea creanțelor rezultând din Contract către terți în conformitate cu Legea;

9.1.6.   Evaluarea solvenței (bonității) Împrumutatului, activități de prevenire a spălării banilor și raportarea datelor privind conduita financiară a Împrumutatului, în conformitate cu obligațiile contractuale/juridice ale Creditorului;

9.1.7.   Furnizarea de informații despre Creditor sau terți, inclusiv informații comerciale și publicitate, în scop de marketing și publicitate, respectiv primirea de materiale promoționale de la Creditor, partenerii Creditorului prin poștă sau prin mijloace electronice (respectiv telefon, SMS la Numărul de telefon și / sau e-mail către adresa de e-mail a Împrumutatului sau prin Profilul din cadrul Portalului).

9.3.   Datele personale procesate pot fi divulgate următorilor destinatari: (i) subiectul datelor; (ii) reprezentanții legali ai subiectului datelor; (iii) procesatorii datelor desemnați să prelucreze datele cu caracter personal în numele Creditorului; (iv) alte entități financiare și bancare, inclusiv prestatorii de servicii de plată desemnați de Creditor pentru prelucrarea plăților efectuate între Împrumutat și Creditor în executarea Contractului; (v) schimb de informații cu și obținerea de informații despre Împrumutat de la terți (inclusiv Birouri de Credit, autorități fiscale, Centrala Riscului de Credit, agenții de recuperare și colectare debite; inclusiv cele situate în afara granițelor țării; acționari) în vederea evaluării bonității (solvabilității) Împrumutatului și raportării datelor privind conduita financiară a Împrumutatului, în conformitate cu obligațiile contractuale/juridice ale Creditorului; (vi) afiliați ai Creditorului, alte entități care au dobândit, direct sau indirect, o participație semnificativă în capitalul social al Creditorului, sau în care Creditorul a dobândit, direct sau indirect, o participație, în scop de raportare și analize de date; (vii) în legătură cu, sau pe durata negocierii cesionării drepturilor în temeiul Contractului, orice fuziune, vânzare a activelor Creditorului, consolidare sau restructurare, finanțare sau achiziție, în tot sau în parte, a activității Creditorului, de către sau într-o altă societate; (viii) în conformitate cu legea și când Creditorul va considera cu bună-credință, că o astfel de divulgare este necesară în vederea protejării drepturilor Creditorului și/sau respectării unei proceduri judiciare, a unei hotărâri emise de o instanță sau a unui act de procedură comunicat Creditorului.

9.4.   Datele personale vor fi prelucrate pe întreaga durată a obligațiilor contractuale și (i) pentru o perioadă suplimentară de 5 ani de la încetarea Contractului, în scop de păstrare a evidenței (spre exemplu, obligații de raportare către autoritățile publice, apărarea drepturilor și intereselor în instanță, proceduri arbitrale sau administrative) și în scopuri statistice și (ii) pentru o perioadă suplimentară de 6 luni de la încetarea Contractului în scop de marketing și publicitate, sau, în orice situație, până la data la care subiectul datelor se opune prelucrării.

9.5.   În baza Legii, subiecții datelor au următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor personale: dreptul de a fi informați; dreptul de acces la date; dreptul de intervenție asupra datelor(inclusiv dreptul de rectificare și dreptul de restricționare a prelucrării); dreptul de a obiecta (inclusiv dreptul de a retrage acordul în orice moment și dreptul de radiere); dreptul de portare a datelor și dreptul de a nu face subiectul unei decizii individuale.

9.6.   În vederea exercitării drepturilor de mai sus, Împrumutatul va putea depune o cerere la următoarea adresă office@mindi.ro. De asemenea, Împrumutatul are dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal și dreptul de a se adresa unei instanțe.

9.7.   Chiar dacă Creditorul solicită acordul explicit pentru prelucrarea datelor, acordul Împrumutatului nu este întotdeauna necesar conform legii. Creditorul se poate preleva și de alte temeiuri legale de prelucrare, cum ar fi executarea contractului la care este parte Împrumutatul, respectarea obligațiilor legale ce îi revin Creditorului, sau în cazul în care Creditorul sau un destinatar terț are un interes legitim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (cum ar fi prelucrarea în vederea evaluării/raportării solvabilității, schimbul de date cu caracter personal cu prestatorii de servicii de plată ai Creditorului, cazul în care Creditorul este supus unui proces de restructurare, sau în cazul cesiunii de drepturi către terți).

10. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

10.1.   Prezentul Contract va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu Legea.

10.2.   Toate disputele dintre Părți care nu sunt soluționate prin negocieri vor fi soluționate de instanțele competente din România în baza procedurilor prevăzute în Lege.

10.3.   Împrumutatul va avea dreptul să apeleze la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, ca autoritate de supraveghere pentru conformitatea cu OUG nr. 50/2010 la următoarea adresă: București, Blvd. Aviatorilor 72, sector 1, e-mail: office@anpc.ro.

10.4.   Împrumutatul are dreptul să apeleze la mecanisme extrajudiciare de reclamație și despăgubire, prin prezentarea în faţa  unui mediator, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, sau prin intermediul Centrului de soluționare alternativă a litigiilor din sistemul bancar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pe baza unei cereri transmise de Împrumutat si cu acordul prealabil al Creditorului privind recurgerea la o astfel de procedură.